IISKIS turto investavimo rizikos valdymo pokyčiai

2019 m. priimtoje naujoje Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo („IISKISĮ“) redakcijoje nebeliko reikalavimo kolektyvinio investavimo subjektams („KIS“) diversifikuoti rizikas investuojant ne daugiau kaip 30 % turto į tos pačios rūšies ir to paties emitento išleistas investicines priemones su keliomis išimtimis. Taigi dabar KIS’ų valdytojai turi platesnę rizikos valdymo pasirinkimo laisvę laikydamiesi pasirengtos investavimo rizikos valdymo politikos („Politika“). Įstatymų leidėjas nusprendė suteikti diskreciją pačioms valdymo įmonėms – ne apriboti turto investavimo dalį į tam tikrus objektus, o nustatyti metodų ir taisyklių, skirtų KIS investavimo rizikai valdyti, visumą.

Taigi ką reiškia terminas „valdyti riziką“?

Visų pirma, atsižvelgus į valdymo įmonės vykdomos veiklos mastą, valdyti rizikai turi būti paskirtas asmuo (ar padalinys), hierarchiškai ir funkciškai nepriklausomas nuo kitų valdymo įmonės padalinių. Teisės aktai nenumato, kada veiklos mastas pasiekia tokį lygį, kada reikia taikyti papildomus reikalavimus, bet galima numanyti, kad tai tiesiogiai susiję su valdomų KIS skaičiumi bei atliekamų investicijų pobūdžiu.

Antra, politikoje turi būti aptariamos visos rizikos rūšys, su kuriomis susiduria ar gali susidurti kiekvienas KIS (kurios gali būti esminės tam KIS), numatomi investavimo rizikos valdymo būdai ir priemonės (paskirstyti pagal investavimo rizikos rūšis) bei investavimo rizikos galimo poveikio įvertinimo (matavimo) metodai (taip pat paskirstyti pagal investavimo rizikos rūšis). Pateiksime galimus rizikos valdymo būdų (metodų) pavyzdžius:

  • jeigu buvo įvertinta, kad KIS susidurs su likvidumo rizika, reikia numatyti šios rizikos valdymo priemones, pvz., kad bus pasitelkiami žmogiškieji ištekliai, kurie sieks suvaldyti ir, kiek įmanoma, minimizuoti tam tikras KIS patiriamas rizikas;
  • esant sektoriaus rizikai, investuojant bus atliekama išsami investicijų analizė bei siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi KIS dokumentuose apibrėžtos KIS investavimo strategijos.

Į rizikos valdymo sąvoką taip pat patenka šios valdymo įmonės pareigos:

  • Nuolat skaičiuoti riziką, su kuria susiduria arba gali susidurti jos valdomas KIS. Tai yra vienas iš būtinų rizikos valdymo aspektų. Šio proceso metodus ir priemones būtina apibrėžti Politikoje.
  • Jeigu įmanoma, periodiškai atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir analizuoti scenarijus siekiant sumažinti riziką, kylančią dėl galimų rinkos sąlygų pokyčių, kurie gali turėti neigiamos įtakos KIS.
  • Užtikrinti asmenų, atsakingų už rizikos valdymą, pareigų vykdymą. Politikoje privalu nustatyti, kad šie asmenys teiks ataskaitas valdymo įmonės valdybos nariams.
  • Imtis priemonių ištaisyti rizikos valdymo proceso trūkumus.

Taigi įstatymų leidėjas nustatė lankstesnį reguliavimą turto alokacijos kontekste – pagal galiojančią IISKISĮ redakciją KIS valdantys asmenys turi teisę, tačiau neprivalo laikytis diversifikacijos principų. Vis dėlto valdymo įmonė turi įvertinti galimas KIS rizikas bei numatyti, kaip jas minimizuoti, t. y. įdiegti investavimo subjekto rizikos ribojimo sistemą. Su laisvesniu reguliavimu valdymo įmonėms atsirado papildoma taisyklių, metodų bei būdų aprašymo bei atskleidimo našta.

Mūsų patirtis