Investavimo platformų skirtumai: sutelktinis finansavimas ir kolektyvinis investavimas

Pasaulyje yra daugybė investavimo platformų, naudojantis kuriomis asmenys siekia įdarbinti savo turimas lėšas, kad išsaugotų ir padidintų jų vertę. Nors investavimo tikslas ir per sutelktinio finansavimo platformą (SFP), ir per kolektyvinio investavimo subjektą (KIS) yra uždirbti daugiau pinigų, nei buvo investuota, vis dėlto šie investavimo būdai skiriasi. Toliau apžvelgiame pagrindinius šių investavimo platformų skirtumus.

  • Investavimo objektas

SFP. Pirmiausia reikia suprasti, kad investuoti per SFP reiškia finansuoti kokį nors konkretų projektą vienu iš galimų būdų, t. y. suteikiant tam visą ar dalį paskolos arba įsigyjant verslo subjekto išleistus vertybinius popierius. Sutelktinio finansavimo paskirtis – pritraukti lėšų įvairiems verslo projektams, pavyzdžiui, kurti naują verslą, vystyti nekilnojamojo turto projektus, refinansuoti verslo paskolas, patenkinti apyvartinių lėšų poreikį ar kt. Investuojant per SFP investuotojui pateikiama visa svarbiausia informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį, t. y. pateikiamas projekto aprašymas ir finansiniai planai, įskaitant ir su šiuo investavimu susijusias rizikas. Todėl investuotojai gali patys pasirinkti, kokius projektus finansuoti, kokios investicijų grąžos pageidauti ir kiek rizikos prisiimti.

KIS. KIS tikslas – viešai (arba neviešai, jeigu tai informuotiesiems investuotojams skirtas KIS) kaupti asmenų lėšas siūlant investicinius vienetus ar akcijas ir padalijant riziką kolektyviai jas investuoti į KIS steigimo dokumentuose nurodytą turtą laikantis nustatytų investavimo reikalavimų. Investuotojas, ketinantis investuoti į konkretų KIS, susipažįsta su šio subjekto investavimo tikslais bei strategija, t. y. į kokias turto klases, kuriuose regionuose KIS nukreips investicijas, taip pat su prisiimamos rizikos dydžiu. Investuotojui nėra tiksliai aišku, į kokį projektą bus investuojamos jo lėšos, tad jis pasikliauna valdymo įmonės bei jos darbuotojų, atsakingų už KIS valdymą, kompetencija bei patirtimi.

  •  Investuotojo investavimo žinių ir patirties tikrinimas

SFP. Prieš finansuojant projektą per SFP, SFP operatorius atlieka vertinimą, siekdamas išsiaiškinti investuotojo žinias ir patirtį, susijusius su konkrečia finansine priemone. Kitą vertinimą atlieka pats investuotojas – jam tenka atlikti „namų darbus“ ir išnagrinėti projekto, kurį jis ketina finansuoti, aprašymą, finansinius planus bei kritiškai įvertinti planuojamus pasiekti rodiklius. Taigi investuotojui privalu įvertinti, ar jis yra pajėgus savarankiškai priimti sprendimus dėl investavimo ir suprasti visus su tuo susijusius rizikos veiksnius.

KIS. Investavimo į KIS atveju tik valdymo įmonė, kuriai yra perduotas KIS valdymas, rūpinasi visais su investavimu į atitinkamus objektus susijusiais klausimais. Pirmuoju etapu valdymo įmonė, prieš siūlydama investuotojui įsigyti KIS investicinių vienetų ar akcijų, turi įvertinti jo patirtį investavimo srityje ir žinias, susijusias su konkretaus KIS investiciniais vienetais ar akcijomis. Antruoju etapu valdymo įmonė, pasitelkdama kvalifikuotus KIS valdytojus, vertina investavimo objektų tinkamumą pagal KIS investavimo strategiją, jų tikslus. Toks vertinimas atliekamas atsižvelgiant į geriausius KIS dalyvių interesus. Šis būdas sutaupo ganėtinai daug laiko, tačiau už tokį investicijų valdymą investuotojas valdymo įmonei privalo mokėti valdymo, neretai platinimo ar sėkmės mokesčius.

  • Investuotojams suteikiamos teisės

SFP. Kaip jau minėta, investavimas per SFP galimas dviem būdais – suteikiant paskolą arba įgyjant nuosavybės teisę į vertybinius popierius. Tiesa, pastarasis atvejis Lietuvoje yra gana retas dėl papildomų reikalavimų taikyti Finansų priemonių rinkų įstatymą. Todėl dažniausiai per SFP investuojama paskolomis. Sutarties pagrindu susiklosčiusiems santykiams galioja sutartinės teisės, kurių pagrindinės – teisė atgauti paskolintą pinigų sumą suėjus terminui, gauti palūkanas už naudojimąsi paskola, delspinigius, jeigu paskola ar palūkanos nemokamos laiku, ir kt. Kitaip tariant, investavimu per SFP suteikiamos teisės investuotojui yra sutartinės.

KIS. Investavus į KIS įgyjama teisė į KIS turtą, proporcingą turimam KIS investicinių vienetų ar akcijų skaičiui. Taigi investuotojo teisės susideda iš turtinių ir neturtinių, aprašytų KIS steigimo dokumentuose, kurių viena svarbiausių – gauti dalį KIS pajamų.

 

Pagal šiuos išvardintus pagrindinius investavimo būdų skirtumus, investuotojas turėtų įsivertinti, ar jis gali individualiai priimti investicinį sprendimą, įsivertinti jo riziką, likvidumą bei to pasekmes, ar visgi jam priimtiniau yra patikėti investuojamą sumą asmenims, turintiems atitinkamų su investavimu susijusių žinių ir patirties, be abejo, atsižvelgiant ir į kitus veiksnius, tokius kaip investuotojo mokami mokesčiai, jam suteikiamos teisės ir pan.

Mūsų patirtis