Lietuvos bankų asociacija paskelbė AML standartą

Lietuvos bankų asociacija neseniai paskelbė AML standartą, kurį parengė bendradarbiaudama su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos banku bei kvalifikuotais teisės specialistais. AML standartas apžvelgia deramo klientų tapatybės nustatymo ir patikrinimo procedūrą, kuri yra kertinė tinkamo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo proceso dalis.

AML standartas yra išsamus žinynas, paremtas teisės aktų nuostatomis bei tarptautiniu mastu taikomomis teisės praktikomis, skirtas suvienodinti finansų rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus. AML standarte yra žingsnis po žingsnio apžvelgiami visi klientų pažinimo proceso etapai ir pateikiamos praktinės rekomendacijos.

Norime pasidalinti keletu svarbių AML standarte aptartų aspektų, kurie neabejotinai pravers finansų įstaigoms vykdant deramą klientų pažinimą.

1. Finansų įstaigos siekdamos pažinti savo klientą visada turi gauti informaciją apie kliento lėšų šaltinį. Ši informacija turi būti patikrinama sustiprintos klientų tapatybės nustatymo metu (EDD). Kliento lėšų ir turto šaltiniui patikrinti gali būti naudojami šie dokumentai:

 • metinė mokesčių deklaracija;
 • atlyginimo išmokėjimo pažyma;
 • darbdavio pasirašytas patvirtinimas apie atlyginimo dydį;
 • nekilnojamojo turto pardavimo sutarties originalas arba patvirtintas nuorašas bei finansų įstaigos pažyma apie lėšų gavimą;
 • testamento ar kito palikimo gavimą patvirtinančio dokumento originalas arba patvirtinta kopija;
 • dovanojimo arba aukojimo sutarties originalas ar patvirtinta kopija;
 • paskolos sutarties originalas arba patvirtinta kopija bei finansų įstaigos pažyma apie lėšų gavimą;
 • juridinių asmenų registro duomenys apie įmonės pardavimą;
 • indėlio sutarties originalas arba patvirtinta kopija;
 • kasos knyga arba kasos operacijų registras (juridiniams asmenims);
 • kita informacija.

2. Jeigu finansų įstaiga gauna informaciją, kad galimai pasikeitė kliento duomenys, ji privalo nuspręsti, ar atnaujinti tik turimą informaciją, susijusią su konkrečiais pasikeitusiais duomenimis, ar atnaujinti visus duomenis (jei pasikeitė esminiai duomenys, dėl kurių gali pasikeisti kiti kliento duomenys). Jei naujų duomenų apie klientą nėra gaunama, informaciją apie jį rekomenduojama atnaujinti tokia tvarka:

 • žemos rizikos klientai (kai atliktas supaprastintas tapatybės nustatymas) – bent kas 3 metus;
 • aukštos rizikos klientai (kai atliktas sustiprintas tapatybės nustatymas) – bent kartą į metus;
 • žemesnės nei aukštos rizikos klientai – priklausomai nuo rizikos lygio, bet ne rečiau kaip kas 3 metus.

3. Esamos klientų bazės patikrinimas sankcijų sąrašuose turi būti atliekamas kiekvieną dieną. Turi būti tikrinami patys klientai, jų atstovai, vadovai ir naudos gavėjai.

Informacija dėl finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių turi būti tikrinama bent šiuose sąrašuose:

4. Vertindama klientų riziką, finansų įstaiga turėtų užtikrinti, kad:

 • rizikos vertinimas nėra paremtas išskirtinai vienu rizikos faktoriumi;
 • ekonominės naudos ar pelno siekimas nedaro įtakos rizikos lygiui;
 • rizikos vertinimas nesukuria situacijos, kai neįmanoma nustatyti aukštos rizikos lygio;
 • finansų įstaigos vidinės taisyklės nėra viršesnės už teisės aktų reikalavimus;
 • yra galimybė atsakingiems asmenims peržiūrėti automatinio rizikos vertinimo rezultatus.

5. Rinkdamasi skaitmeninio klientų tapatybės patikrinimo įrankį („Įrankis“), finansų įstaiga turėtų atsižvelgti bent į šiuos kriterijus:

 • Įrankis turėtų rinkti ir tikrinti informaciją iš kuo daugiau skirtingų informacijos šaltinių ar duomenų bazių;
 • Įrankis turėtų būti akredituotas ar sertifikuotas vyriausybinės, sektorinės ar prekybinės asociacijos;
 • Įrankis turėtų apimti ir negatyvios informacijos šaltinius, pvz., tokius, kuriuose kaupiami duomenys apie tapatybės suklastojimo atvejus;
 • Įrankis turėtų turėti prieigą prie plataus įtartinos veiklos perspėjimo kriterijų sąrašo;
 • Įrankio renkama informacija turėtų būti patikrinama ir nuolat atnaujinama;
 • paslaugos teikėjas savo veikloje turėtų laikytis atitikties standartų;
 • klientų tikrinimo procesai turėtų būti skaidrūs ir finansų įstaiga bet kada galėtų sužinoti, kas buvo tikrinta ir kiek tikslūs yra patikrinimo rezultatai.

Šią trumpą atmintinę kiekvienai finansų įstaigai rekomenduojame pasipildyti tais AML standarto aspektais, kurie aktualūs būtent jos veiklai.

Vieningas deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartas – puikus įrankis, prisidėsiantis prie sklandesnio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo.

Mūsų patirtis