EBA paskelbė gairių projektą dėl PPTF prevencijos pareigūnų vaidmens

pinigų plovimo prevencija
Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority) (EBA) šių metų rugpjūčio mėnesį paskelbė Gairių dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pareigūnų vaidmens, užduočių ir atsakomybių projektą (angl. Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officers) („Gairės“).

Gairių projekte pirmą kartą Europos Sąjungos (ES) lygiu išsamiai aptariama visa pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) priemonių valdymo struktūra. Gairės aiškiai nustato pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pareigūno („PPTFP pareigūno“) ir vyriausiojo valdymo organo vaidmenį, užduotis ir atsakomybę bei jų sąveiką, taip pat ir grupės lygmeniu.

Gairės išskiria dvi vyriausiojo valdymo organo (finansų įstaigose tai yra valdyba) funkcijų rūšis – priežiūros ir valdymo.

Remiantis Gairių projekto nuostatomis, Valdyba vykdydama priežiūros funkcijas privalo:

 • susipažinti su visos įstaigos (angl. business-wide) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) rizikos vertinimo ataskaita;
 • prižiūrėti PPTFP politikų ir procedūrų tinkamą įgyvendinimą finansų įstaigos veikloje;
 • susipažinti su PPTFP pareigūno teikiama metine ataskaita, bei tarpiniais PPTFP pareigūno teikiamais pranešimais dėl PPTFP priemonių įgyvendinimo;
 • bent kartą per metus vertinti bendrą PPTFP funkcijos efektyvumą, ypač atsižvelgti į žmogiškųjų resursų bei techninių priemonių efektyvumą.

Vykdydama valdymo funkcijas valdyba yra įpareigota:

 • imtis atsakomybės įdiegiant tinkamą organizacinę finansų įstaigos struktūrą;
 • užtikrinti tinkamą PPTFP politikų ir procedūrų įgyvendinimą finansų įstaigos veikloje;
 • tvirtinti PPTFP pareigūno teikiamas ataskaitas, užtikrinanti, kad jos yra išsamios ir tikslios;
 • užtikrinti tinkamą, savalaikį ir išsamų raportavimą kompetentingoms institucijoms PPTFP srityje;
 • tvirtinti užsakomųjų paslaugų teikėjo, kuriam planuojama perduoti vykdyti PPTFP funkciją, kandidatūrą.

Gairių projekte yra nurodoma, kad PPTFP pareigūno darbo vieta turėtų būti toje šalyje, kurioje yra įkurta finansų įstaiga. PPTFP pareigūnas turėtų būti nepriklausomas, nepavaldus asmenims, kurie yra atsakingi už PPTFP priemonių įgyvendinimą finansų įstaigoje. PPTFP pareigūnui turi būti suteikta visiška prieiga prie visos finansų įstaigos informacijos bei dokumentų. Šis pareigūnas turėtų būti atskaitingas tiesiogiai vyriausiajam finansų įstaigos valdymo organui (valdybai).

PPTFP pareigūno funkcijos ir atsakomybės Gairių projekte yra aptartos pakankamai plačiai ir suskirstytos į septynias kategorijas:

 1. Rizikos vertinimo sistemos kūrimas.
 2. Politikų ir procedūrų tinkamumo užtikrinimas.
 3. Tinkamo klientų pažinimo užtikrinimas.
 4. Atitikties stebėsena.
 5. Ataskaitų teikimas valdymo organui.
 6. Pranešimų apie įtartinas mokėjimo operacijas teikimas.
 7. Mokymų proceso organizavimas ir tinkamo personalo žinių lygio palaikymas.

Trumpai apžvelkime kiekvieną kategoriją.

Rizikos vertinimo sistemos kūrimas. PPTFP pareigūnas privalo sukurti PPTF rizikos vertinimo metodologiją, kuri užtikrintų tinkamą tiek visos finansų įstaigos veiklos, tiek individualios rizikos vertinimą. Už PPTF atitiktį atsakingas pareigūnas privalo organizuoti tinkamą ir savalaikį rizikų vertinimą bei teikti PPTF rizikos vertinimo ataskaitas vyresniajam valdymo organui.

Politikų ir procedūrų tinkamumo užtikrinimas. PPTFP pareigūnas turi užtikrinti, kad tik tinkamos ir efektyvios vidaus politikos ir procedūros būtų tvirtinamos ir įgyvendinamos finansų įstaigos veikloje. Vykdydamas šią funkciją, PPTFP pareigūnas teikia pasiūlymus dėl vidaus dokumentų tobulinimo, užtikrina, kad patvirtintos PPTFP sritį reglamentuojančios politikos yra tinkamai įgyvendinamos ir reguliariai peržiūrimos bei atnaujinamos. Šis asmuo taip pat teikia pasiūlymus, kaip efektyviausiai į vidaus dokumentus perkelti pasikeitusius teisės aktų reikalavimus ir kaip taisyti trūkumus, nustatytus atlikus finansų įstaigos PPTFP priemonių įgyvendinimo stebėseną ar išorinius patikrinimus.

Tinkamo klientų pažinimo užtikrinimas. PPTFP pareigūnas turėtų sukurti teisės aktų reikalavimus atitinkančias klientų pažinimo procedūras ir patarti vyresniąjai vadovybei priimant sprendimus dėl dalykinių santykių užmezgimo su aukštos rizikos klientu.

Atitikties stebėsena. PPTFP pareigūnas yra atsakingas už nepertraukiamą PPTFP priemonių įgyvendinimo procesų stebėseną, t. y. jis turi sekti ir kontroliuoti, kaip yra įgyvendinamos turimos politikos, procedūros, kad būtų užtikrinta finansų įstaigos atitiktis teisiniam reglamentavimui. Viena iš PPTFP pareigūno užduočių taip pat yra kontroliuoti, kad PPTFP sistema būtų periodiškai vertinama ir tobulinama nustačius trūkumus.

Ataskaitų teikimas valdymo organui. PPTFP pareigūnas privalo pranešti valdybai apie sritis, kuriose PPTFP priemonių įgyvendinimas finansų įstaigoje yra tobulintinas, rekomenduoti, kokie pakeitimai turi būti atlikti, bei atsiskaityti dėl taisomųjų veiksmų eigos. Šio pareigūno pareiga yra informuoti vadovybę apie PPTF rizikas, kurios atsirado (padidėjo) finansų įstaigos veikloje, bei rekomenduoti, kokiomis priemonėmis galima šias rizikas eliminuoti arba sumažinti.

Pranešimų apie įtartinas mokėjimo operacijas teikimas. Apie įtartiną veiklą PPTFP privalo pranešti taip, kad gauti pranešimai būtų nedelsiant apsvarstyti ir kuo skubiau nustatyta, ar įtarimai dėl PPTF pasitvirtina, ar konkretus asmuo galėjo būti ar yra susijęs su PPTF. Šis pareigūnas taip pat turėtų nustatyti, dokumentuoti ir įgyvendinti gautų vidinių pranešimų prioritetų nustatymo procesą, kad vidiniai pranešimai, susiję su ypač aukštos rizikos situacijomis, būtų skubiai nagrinėjami ir laiku perduodami kompetentingai institucijai (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai).

Mokymų proceso organizavimas ir tinkamo personalo žinių lygio palaikymas. PPTFP pareigūnas turi užtikrinti, kad finansų įstaigos personalas būtų susipažinęs su vidaus dokumentų nuostatomis, žinotų esamas procedūras ir jomis vadovautųsi. Mokymų proceso organizavimas ir įgyvendinimas finansų įstaigos veikloje – dar viena PPTFP pareigūno pareiga šioje srityje.

Gairių projektas pateiktas vertinti suinteresuotoms šalims ir EBA laukia komentarų iki šių metų lapkričio 2 d. Jei norite pateikti savo pastabas, užėję į EBA konsultacijų skiltį, paspauskite „Send your comments“.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį