Lietuva intensyviai ruošiasi įgyvendinti MiCA reglamentą: paskelbtas įstatymų projektų paketas

MiCA reglamentas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Kovo viduryje Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku dar kartą paskelbė pakartotiniam derinimui įstatymų, kuriais siekiama įgyvendinti 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (MiCA reglamentas), ir 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (TRF reglamentas), paketą.

Toliau pateikiame esminius siūlomus reguliavimo pokyčius:

Finansų įstaigų įstatymo pakeitimo projektas Plečiamas finansinių paslaugų sąrašas įtraukiant:

1.       elektroninių pinigų, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, kaip jie apibrėžti MiCA reglamente, leidimą;

2.       su turtu susietų žetonų, kaip jie apibrėžti apibrėžti MiCA reglamento 3 str. 1 d. 6 p., leidimą;

3.       kriptoturto paslaugas, kaip jos apibrėžtos MiCA reglamento 3 str. 1 d. 16 p.

Kriptoturto rinkų įstatymo pakeitimo projektas Šiuo įstatymu detalizuojami tam tikri MiCA reglamente nustatyti reikalavimai:

1.     Lietuvos bankas atliks kriptoturto paslaugų teikėjų, su turtu susietų žetonų emitentų, elektroninių pinigų žetonų emitentų ir kitas MiCA reglamento kompetentingai institucijai priskirtas priežiūros funkcijas.

2.     Numatomos Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos teisės ir pareigos.

3.     Licencijuoto kriptoturto paslaugų teikėjo arba su turtu susietų žetonų emitento („Licencijuoti subjektai“) teisinė forma gali būti akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė.

4.     Jeigu subjektas siekiantis kriptoturto paslaugų teikėjo arba su turtu susietų žetonų emitento licencijos ketina vykdyti arba vykdo kitą veiklą, jam gali būti atsisakoma išduoti licenciją, jeigu ketinama vykdyti ar vykdoma kita veikla turi ar gali turėti neigiamą įtaką jo finansiniam patikimumui ar priežiūros institucijos galimybei stebėti, ar vykdomi visi MiCA reglamente ir įstatyme nustatyti reikalavimai.

5.     Įtvirtinama, kad licencijuotų subjektų vadovais bus laikomi vienasmenis juridinio asmens vadovas ir jo pavaduotojas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai bei numatomi šiems asmenims keliami reikalavimai. Prieš skiriant asmenis licencijuoto subjekto vadovais, bus privaloma gauti Lietuvos banko leidimą.

6.     Įtvirtinami reikalavimai dėl licencijuotų subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų:

·         licencijuoti subjektai kas ketvirtį privalės teikti priežiūros ataskaitas Lietuvos bankui;

·         finansiniai metai privalės sutapti su kalendoriniais metais;

·         finansinių ataskaitų rinkiniai privalės būti audituojami;

·         nustatomi reikalavimai auditoriams, atliekantiems licencijuotų subjektų auditą.

7.     Numatomi pagrindai taikyti poveikio priemones už MiCA reglamento pažeidimus ir poveikio priemonių sąrašas:

·         poveikio priemonės gali būti taikomos vykdant veiklą neturint licencijos pagal MiCA reglamentą; licencija pagal MiCA gauta pateikus klaidingą informaciją; nebetenkinamos licencijos išdavimo sąlygos, nesilaikoma priežiūros institucijos nurodymų, Licencijuoto subjekto vadovu išrenkamas MiCA reglamento ir šio įstatymo nustatymų reikalavimų neatitinkantis asmuo; dėl licencijuoto subjekto veiklos kyla grėsmė kriptosektoriaus veikimui ir patikimumui;

·         poveikio priemonės, be kitų, apima, laikiną apribojimą teise disponuoti lėšomis, akcininko teisių sustabdymą ar apribojimą, įpareigojimą pakeisti vadovą arba laikiną vadovų nušalinimą nuo pareigų arba jų atšaukimą, licencijos galiojimo panaikinimą ar laikiną sustabdymą ir kt.

·         baudos gali siekti – iki 10 % bendrųjų metinių pajamų (juridiniams asmenims); iki 700’000 EUR (juridinių asmenų vadovams ir kitiems asmenims).

8.     Nustatoma, kad šiuo metu į JAR tvarkomą sąrašą įrašyti virtualiųjų valiutų keityklos ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai („Operatoriai“), ketinantys teikti kriptoturto paslaugas, vykdyti su turtu susietų žetonų emisiją ar leisti elektroninių pinigų žetonus pagal MiCA reglamentą, nuo 2024 m. gruodžio 30 d., bet ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 1 d. privalo pateikti Lietuvos bankui MiCA reglamente nurodytus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją veiklos licencijai gauti. Nuo 2025 m. birželio 1 d. operatoriai neteks teisės vykdyti savo veiklos, jeigu nėra gavę licencijos MiCA reglamente ir įstatyme.

Lietuvos banko įstatymo projektas Licencijuotiems subjektams planuojama nustatyti tokias įmokų bazes ir maksimalius įmokų dydžius pertvarkymo institucijos išlaidoms padengti: įmokų bazė: metinės pajamos; maksimalus įmokos dydis 0,7% (minimali įmokos suma 3’000 EUR).
Bankų įstatymo projektas

 

1.       Nustatoma, kad kriptoturto paslaugos, taip pat elektroninių pinigų, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, ir su turtu susietų žetonų leidimas – licencinės finansinės paslaugos.

2.       Įtvirtinama bankų teisė siūlyti su turtu susietus žetonus arba prašyti įtraukti juos į prekybą, leisti elektroninių pinigų žetonus ir teikti kriptoturto paslaugas. Tiesa, prieš pradėdamas šias veiklas bankas privalės pateikti priežiūros institucijai MiCA nurodytą informaciją, būtiną siekiant pradėti vykdyti nurodytas veiklas.

3.          Įtvirtinama specializuoto banko teisė leisti elektroninių pinigus, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, su turtu susietus žetonus ir kriptoturto paslaugas.

Centrinių kredito unijų įstatymo projektas Nustatoma, kad kriptoturto paslaugos, taip pat elektroninių pinigų, įskaitant elektroninių pinigų žetonus ir su turtu susietų žetonų leidimas, – licencinės finansinės paslaugos.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo projektai (net keli) 1.     Įtvirtinama, kad kriptoturto paslaugų teikėjų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

2.     Įtvirtinamos naujos sąvokos – depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių sąvokos keičiamos nauju terminu – „kriptoturto paslaugų teikėjas“, taip pat, siekiant suderinamumo su ES teise, atsiranda ir daugiau naujų sąvokų – „kriptoturtas“, „saviprieglobis adresas“, „kriptoturto adresas“.

3.     Nustatomi papildomi reikalavimai turto paslaugų teikėjams tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju:

·         nustatyti, ar subjektas respondentas yra licencijuotas ar registruotas;

·         surinkti pakankamai informacijos apie subjektą respondentą, kad visiškai suprastų veiklos pobūdį;

·         nustatyti subjekto reputaciją bei priežiūros kokybę, remiantis viešai prieinama informacija;

·         įvertinti subjekto respondento taikomas kovos PPTF kontrolės priemones;

·         gauti vyresniojo vadovo pritarimą prieš užmezgant naujus korespondentinius santykius;

·         dokumentuoti atitinkamas kiekvienos korespondentinių santykių šalies pareigas, kiek tai susiję su perleidžiamosiomis kriptoturto sąskaitomis;

·         įsitikinti, kad subjektas respondentas tinkamai atliko kliento tapatybės nustatymo veiksmus ir kad kriptoturto paslaugų teikėjas, gavęs subjekto korespondento prašymą, gali jam pateikti atitinkamus duomenis kliento tapatybei nustatyti.

4.     Tiems kriptoturto paslaugų teikėjams, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje ir kurie teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, nustatomas reikalavimas įsteigti arba paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį.

5.     Įtvirtinama pareiga kriptoturto paslaugų teikėjams nustatyti ir įvertinti PPTF riziką, susijusią su kriptoturto pervedimais į saviprieglobį adresą ar iš jo. Tam reikės nustatyti vidaus politikos priemones, procedūras bei kontrolės priemones ir taikyti riziką atitinkančias rizikos mažinimo priemones.

6.     Nustatoma, kad pažeidusiems TRF reglamento nuostatas, tiek mokėjimo paslaugų teikėjams, tiek ir kriptoturto paslaugų teikėjams, būtų taikomos šio įstatymo nustatytos poveikio priemonės.

7.     Numatomas nebeaktualių nuostatų panaikinimas:

·         nuostatų, įtvirtinusių reikalavimus pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdantiems asmenims, – šie reikalavimai tiesiogiai įtvirtinti MiCA reglamente;

·         nuostatų, susijusių su sąrašų apie kriptoturto paslaugų teikėjus sudarymu ir skelbimu bei registracija Juridinių asmenų registre (JAR), – dėl to, kad kriptoturto paslaugų teikėjams nustatomi reikalavimai ne tik registruotis, kaip buvo iki tol, o gauti veiklai vykdyti reikalingas licencijas;

·         nuostatų, susijusių su reikalavimais dėl nepriekaištingos reputacijos, pranešimu JAR apie veiklos pradžią ir pabaigą, turėti vyresnįjį vadovą, įstatinio kapitalo reikalavimus, reikalavimus vadovaujantiems darbuotojams ir dėl veiklos vykdymo vietos, –  dėl to, kad reikalavimus kriptoturto paslaugų teikėjams įtvirtins MiCA reglamentas.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį