Lietuvos bankas revizuoja pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nurodymus

pinigų plovimo prevencija
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas viešai pateikė derinti atnaujintus Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui („Nurodymai“) bei naujuosius Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo („Sankcijų nurodymai“).

Numatomi esminiai pokyčiai:

1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas bus reglamentuojamas atskiru Lietuvos banko nutarimu.

 Šiuo metu tarptautinių sankcijų įgyvendinimą labai lakoniškai reglamentuoja Nurodymai. O naujuosiuose Sankcijų nurodymuose bus įtvirtinamas detalesnis tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reglamentavimas. Taip tarptautinių sankcijų riziką labai aiškiai siekiama atriboti nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) rizikos ir įtvirtinti, kad tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema taptų sudėtine visos finansų rinkos dalyvio vidaus kontrolės sistemos dalimi.

 • Didės subjektų, kuriuos bus privaloma tikrinti tarptautinių sankcijų aspektu, ratas.

Sankcijų nurodymuose planuojama numatyti reikalavimą finansų rinkos dalyviams nustatyti, ar finansų rinkos dalyvio paslaugų teikėjai, partneriai, tarpininkai, akcininkai ir vadovaujantys asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos (tiesiogiai ar netiesiogiai), ar paties finansų rinkos dalyvio ar jo klientų vykdomi sandoriai (operacijos) nepatenka į tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir (ar) draudimų apimtį ir kt.

Namų darbai: atnaujinti vidaus procesus, procedūras ir tvarkas užtikrinant aukščiau nurodytų asmenų patikrą bei nusimatyti, kaip būtų sprendžiamos situacijos, jeigu asmuo sankcionuotas.

 

 • Bus privaloma nustatyti, ar sandorio ar vienkartinės operacijos šalys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos, ar finansų įstaigos ar kiti asmenys, dalyvaujantys sandoryje ar jį vykdant nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos.

Patikrinimų metu taip pat taps privaloma nustatyti ne tik tiesioginius sankcijų taikymo atvejus, tačiau ir netiesioginius (pavyzdžiui, dėl nuosavybės ar kontrolės struktūros), o patikrinimai turės būti atlikti tokia apimtimi, kokia aktuali taikomų tarptautinių sankcijų kontekste.

Namų darbai: vidaus procesus, procedūras ir tvarkas papildyti priemonėmis, leidžiančiomis tiek prieš atliekant vienkartines operacijas ar sandorius, tiek ir dalykinių santykių metu nustatyti, ar sandorio ar operacijos šalys, taip pat finansų įstaigos ir kiti sandoryje ar jį vykdant dalyvaujantys subjektai nėra asmenys, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos sankcijos.

 

 • Finansų įstaigos privalės nuolat vertinti vidaus kontrolės procedūras, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis ir jų įgyvendinimu.

Vertinimas turės būti atliekamas, peržiūrimas ir atnaujinamas reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir (arba) įvykus reikšmingiems tarptautinių sankcijų rizikos pokyčiams.

Namų darbai: Įsivertinti, kokiomis priemonėmis ir kokiais būdais atliksite tarptautinių sankcijų rizikos bei vidaus kontrolės procedūrų vertinimą ir valdymą ir atitinkamomis nuostatomis papildyti vidaus procesus, procedūras ir tvarkas.

 

 • Griežtės tarpininkų kontrolei keliami reikalavimai.

Finansų rinkos dalyviai tarpininkus privalės: (i) supažindinti su tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politikos ir kontrolės procedūrų reikalavimais; (ii) tinkamai apmokyti nustatyti tarptautinių sankcijų pažeidimus ir atpažinti tarptautinių sankcijų apėjimo, vengimo ir kitus atvejus; (iii) supažindinti su dalyvio įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis bei su tarptautinių sankcijų rizika, su kuria susiduria dalyvis ir kt. Be to, finansų įstaigos privalės atlikti reguliarų tarpininkų veiklos auditą (patikrinimą), kurio tikslas – įsitikinti, kaip tarpininkas laikosi tarptautines sankcijas reglamentuojančių teisės aktų ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimų.

Namų darbai: Įvertinti, kokius būdus ir priemones naudosite tarpininkų veiklos auditui ir atitinkamomis nuostatomis papildyti vidaus procesus, procedūras ir tvarkas.

 

 • Finansų rinkos dalyviai privalės informuoti Lietuvos banką apie sistemos trūkumus ar atvejus, kai kontrolės sistema neveikė tinkamai.

Lietuvos bankas turės būti informuojamas ne vėliau nei per 5 darbo dienas.

 Namų darbai: Įsivertinti, kuriam darbuotojui ar organui ši konkreti funkcija galėtų būti priskirta ir atitinkama funkcija papildyti finansų rinkos dalyvio vidaus procesą reglamentuojančias politikas, procedūras, pareiginius nuostatus ar kitas tvarkas.

 

2. Lietuvos bankui reikės pateikti informaciją apie įstaigos darbuotoją ir valdybos narį, kurie paskirti atsakingais už PP/TF prevencijos priemonių įgyvendinimą. Šiuo metu apie šiuos asmenis informaciją reikia pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

3. Priežiūros institucija pateikia aiškesnį reglamentavimą dėl PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo. Pateikiamas ne tik paties vertinimo apibrėžimas, bet ir detalizuojami kiti finansų rinkos dalyvių vertinimą palengvinantys nurodymai, susiję su vertinimo atlikimo laiku, jo periodiškumu, vertinimą atliekančiais asmenimis, vertinimo rezultatų „įforminimu“, nustatytų trūkumų šalinimu, ataskaitos parengimu ir kt.

Naujajame reglamentavime aiškiai įtvirtintas reikalavimas dėl funkcijų atskyrimo – asmuo, atliekantis periodinį PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimą, negalės būti tas pats asmuo, kuris atsakingas už PP/TF prevencijos reikalavimų organizavimą ir (arba) įgyvendinimą bei už vertinimo metu nustatytų trūkumų pašalinimą.

Primename, kad PP/TF vidaus kontrolės sistemą sudaro tokie elementai kaip PP/TF politika ir ją įgyvendinančios vidaus taisyklės ir procedūros, valdymo organų informavimo sistema, darbuotojų kompetencija, tinkama informacinių technologijų sistema ir PP/TF rizikos identifikavimas, vertinimas ir valdymas.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį