Pinigų plovimo prevenciją užtikrinančių procedūrų atnaujinimo gairės

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Lietuvos bankui patvirtinus atnaujintus nurodymus finansų rinkos dalyviams, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (PP/TF), kurie įsigaliojo 2020 m. kovo 2 d., finansų įstaigos (FĮ) turėtų suskubti ir peržiūrėti bei atnaujinti vidines PP/TF prevencijos tvarkas ir procesus.

Siekdami supaprastinti šį procesą, parengėme gaires, kuriomis vadovaudamosi finansų įstaigos galėtų lengviau susiorientuoti, kuo reikėtų papildyti vidinius dokumentus bei procesus.

1. PP/TF rizikos vertinimas

Atnaujintuose Lietuvos banko nurodymuose PP/TF rizikos vertinimas išskirtas į FĮ visos veiklos bei individualų ir papildytas nauju kriterijumi – produkto, paslaugos, sandorio ar paslaugų teikimo kanalų rizika.

Visos FĮ veiklos PP/TF rizikos vertinimas apima FĮ patiriamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymą ir suvokimą siekiant įvertinti, kurioms FĮ veiklos sritims reikia skirti didesnius išteklius taikant PP/TF prevencijos priemones.

Rekomenduojame PP/TF prevencijos procesą papildyti visos veiklos PP/TF rizikos vertinimu, kuris:

 • turi apimti visas licencines finansines paslaugas, o paslaugos, kurios nepriskiriamos prie licencinių finansinių paslaugų, gali būti neįtraukiamos;
 • turi būti atliekamas bent kartą per metus arba įvykus reikšmingiems pokyčiams;
 • turi būti atliekamas atsižvelgiant į konkrečios FĮ veiklai būdingas rizikas bei į rizikas, nustatytas Lietuvos Respublikos nacionalinio PP/TF rizikos vertinime ir Europos Komisijos PP/TF rizikos vertinime;
 • turi būti reglamentuotas visos veiklos PP/TF rizikos vertinimo atlikimo tvarkoje, kuri nustatytų bent: (i) duomenų šaltinius, kuriais remiamasi atliekant FĮ visos veiklos PP/TF rizikos vertinimą; (ii) duomenų rinkimo ir vertinimo tvarką; (iii) rodiklius, identifikuojančius PP/TF riziką, jos pasireiškimo tikimybę ir poveikį; (iv) darbuotojo, atsakingo už FĮ visos veiklos PP/TF rizikos vertinimą, pareigas ir atsakomybę; (v) valdymo organų informavimo apie atliktą FĮ visos veiklos PP/TF vertinimą tvarką; (vi) FĮ visos veiklos PP/TF rizikos vertinimo peržiūros (atnaujinimo) periodiškumą ir tvarką; (vii) rizikų valdymo (mažinimo) priemonių plano sudarymo ir įgyvendinimo tvarką.

Individualus PP/TF rizikos vertinimas apima kiekvieno kliento individualų rizikingumo vertinimą tiek užmezgant dalykinius santykius, tiek juos tęsiant, siekiant nustatyti ir priskirti klientui atitinkamą rizikos lygį bei stebėsenos intensyvumą.

Rekomenduojame kliento rizikingumo vertinimo tvarkos nuostatas patikslinti šiais aspektais:

 • Klientai privalo būti skirstomi į rizikos grupes (kategorijas), atsižvelgiant į: (i) registracijos šalį, (ii) vykdomos veiklos rūšį, (iii) faktinę vykdomos veiklos vietą, (iv) kliento juridinio asmens nuosavybės ir kontrolės struktūrą, (v) kliento gyvenamąją vietą, (vi) naudos gavėjo pilietybę, (vii) atliekamų piniginių operacijų pobūdį, mastą, (viii) naudojamus produktus ir pan.;
 • Kliento PP/TF rizikos vertinimas turi būti peržiūrimas ir, jei reikia, atnaujinamas, atsiradus reikšmingos informacijos, turinčios įtakos individualiam kliento PP/TF rizikos vertinimui, pavyzdžiui: (i) atsinaujinus informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu; (ii) paaiškėjus naujai reikšmingai informacijai apie klientą, jo veiklą; (iii) kai klientas išreiškia pageidavimą naudotis nauja paslauga ar produktu; (iv) pasikeičia kliento veiklos ar operacijų pobūdis; (v) piniginės operacijos ar sandoriai turi įtartinumo požymių.

 

2. Kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsena

Nurodymuose nustatyta, kad nuolatinė kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena apima ir retrospektyvią stebėseną, t. y. jau įvykdytų operacijų ir (arba) sandorių analizę.

Rekomenduojame turimas PP/TF prevencijos priemones papildyti:

 • atskiromis vidaus kontrolės procedūromis (scenarijais), kad būtų pastebėti: (i) teroristų finansavimo atvejai; (ii) pinigų plovimo atvejai;
 • dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos kriterijais, kurie turi būti parenkami atsižvelgiant bent į šiuos veiksnius: (i) atliekamos stebėsenos pobūdį (retrospektyvi ar momentinė); (ii) kliento keliamą riziką; (iii) geografijos arba teritorijos, kurioje vykdoma veikla, keliamą riziką; (iv) teikiamų produktų, operacijų (sandorių) riziką;
 • nuostatomis, kad visi automatinės stebėsenos sugeneruoti įspėjimai būtų peržiūrimi ir išanalizuojami FĮ darbuotojų.

 

3. Darbuotojai, dirbantys PP/TF srityje

Lietuvos banko nurodymuose akcentuojama darbuotojų kompetencija ir išsilavinimas PP/TF srityje, bei valdymo organų įsitraukimas į PP/TF prevencijos procesą.

Rekomenduojame PP/TF prevencijos priemones papildyti šiomis nuostatomis:

 • aiškiai paskirstyti valdymo organų atsakomybes ir funkcijas PP/TF srityje;
 • užtikrinti tinkamą darbuotojų funkcijų atskyrimą, kad būtų išvengta interesų konfliktų;
 • įdiegti potencialių PP/TF prevencijos srities darbuotojų kompetencijos, darbo patirties ir kvalifikacijos vertinimo sistemą (atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę);
 • organizuoti reguliarius darbuotojų ir vadovų mokymus PP/TF prevencijos srityje, mokymų turinį pritaikyti atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas funkcijas bei užtikrinti žinių patikrą;
 • saugoti duomenis apie organizuotus mokymus ir juose dalyvavusius darbuotojus, žinių patikros rezultatus, mokymų medžiagos turinį ir kt. ne trumpiau negu penkerius metus nuo mokymų pabaigos.

Pateikiamos gairės nustato bendrus principus, kuriais vadovaujantis FĮ galėtų suderinti turimus vidinius dokumentus ir procesus su atnaujintu teisiniu reguliavimu. Vis dėlto siekiant visiškai atitikti Lietuvos banko nurodymuose įtvirtintas nuostatas būtina susipažinti su priimtu teisės aktu.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį