Pirmą kartą paskelbtos Lietuvos banko mokėjimo paslaugų teikimo gairės: ką svarbu žinoti

Mokėjimo paslaugų teikimo gairės
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas, siekdamas didesnio mokėjimo paslaugų skaidrumo, aiškumo ir mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugos, pirmą kartą paskelbė išsamias Mokėjimo paslaugų teikimo gaires („Gairės“). Gairėse apžvelgiami:

 • bendrieji mokėjimo paslaugų vartotojo informavimo ir komunikavimo reikalavimai;
 • bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo ypatumai;
 • reikalavimai, keliami vienkartinio mokėjimo sutarčiai;
 • mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui pateiktų mokėjimo nurodymų vykdymas;
 • mokėjimo operacijos sumos įskaitymas į gavėjo mokėjimo sąskaitą;
 • komisinio atlyginimo ir kitų mokesčių taikymas.

Šiame straipsnyje apžvelgsime vieną iš Gairėse aptariamų klausimų – bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties („Bendroji sutartis“) keitimas. Ši tema itin aktuali, kadangi neretu atveju Bendrosios sutarties keitimas mokėjimo paslaugų teikėjams (MPT) tampa iššūkiu dėl griežtų Mokėjimų įstatyme nustatytų reikalavimų.

Bendrąja sutartimi yra reglamentuojamas atskirų ir paskesnių mokėjimo operacijų vykdymas. Joje gali būti nustatyta pareiga atidaryti mokėjimo sąskaitą ir jos atidarymo sąlygos.

Reikalavimai, kurių privalu laikytis MPT. Mokėjimų įstatymas numato, kokius reikalavimus reikia įvykdyti, kad MPT galėtų vienašališkai keisti Bendrąją sutartį. MPT apie siūlomos Bendrosios sutarties pakeitimus turi raštu popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną informuoti mokėjimo paslaugų vartotoją ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Mokėjimo paslaugų vartotojas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su šiais pakeitimais arba juos atmesti (Mokėjimų įstatymo 15 str. 1 d.).

Mokėjimų įstatymo 13 str. 7 d. 1 p. nurodyta: Bendrojoje sutartyje galima numatyti – jeigu vartotojas iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo dienos MPT nepraneša, kad nesutinka su pakeitimais, laikoma, jog su jais sutinka. Tokiu atveju MPT nurodo, kad vartotojas turi teisę nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį iki dienos, kurią įsigalioja pakeitimai. Jeigu vartotojas nepasinaudoja tokia teise, laikoma, kad sutinka su Bendrosios sutarties pakeitimais. Tokią nuostatą būtinai rekomenduojame įtvirtinti Bendrojoje sutartyje, kad būtų išvengta neapibrėžtumo, kai mokėjimo paslaugų vartotojas nesureaguoja į MPT pateiktą pranešimą apie ketinimą keisti Bendrosios sutarties sąlygas.

Gairėse pažymėta, kad MPT gali pasinaudoti Mokėjimų įstatyme nustatyta teise vienašališkai pakeisti Bendrosios sutarties sąlygas tik tuo atveju, jeigu laikosi visų tokiam keitimui nustatytų reikalavimų, t. y. terminų ir būdų bei sudaro realią galimybę mokėjimo paslaugų vartotojui nesutikti arba sutikti su siūlomais pakeitimais iki jų įsigaliojimo dienos.

Išankstinis informavimas apie pakeitimus. 60 dienų įspėjimo apie sąlygų pakeitimą terminas, žiūrint iš MTP perspektyvos, yra pakankamai ilgas. Gairėse nurodoma, kad trumpesnis terminas gali būti taikomas tik Mokėjimų įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose nustatytais atvejais, kai:

 • Bendrąja sutartimi mokėjimo paslaugų vartotojas, kuris nėra vartotojas (t. y. verslo klientas, o ne fizinis asmuo, kuris naudojasi MPT paslaugomis asmeniniais tikslais), ir MPT yra susitarę dėl trumpesnio termino;
 • siūlomais Bendrosios sutarties pakeitimais mokėjimo paslaugų vartotojams nustatomos palankesnės sąlygos (pvz., mažinamas komisinio atlyginimo dydis);
 • Bendroji sutartis keičiama dvišaliu rašytiniu susitarimu arba jam prilygintu būdu, t. y. mokėjimo paslaugų vartotojas ir MPT atskiru rašytiniu susitarimu susitaria dėl pakeitimų ir jų įsigaliojimo datos arba mokėjimo paslaugų vartotojas, gavęs pakeitimų siūlymą, aktyviais veiksmais išreiškia savo sutikimą dėl kitokių, negu nustatyta Įstatyme ir (arba) Bendrojoje sutartyje, pakeitimų įsigaliojimo terminų.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad Bendrosios sutarties sąlygos turi būti vienodos visiems mokėjimo paslaugų vartotojams. Jeigu MPT Bendrąją sutartį su nauju klientu sudaro pagal tuo metu galiojančią Bendrosios sutarties redakciją, dėl kurios pakeitimo jau yra pateikęs pakeitimų siūlymą kitiems klientams, naujajam klientui, mokėjimo paslaugų vartotojui, nauja Bendrosios sutarties redakcija gali būti taikoma tik po to, kai MPT Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka jam pateiks pasiūlymą dėl su juo sudarytos Bendrosios sutarties sąlygų keitimo.

Pakeitimų aiškumas. Aiškus pakeitimų identifikavimas yra svarbi MPT pareiga siekiant mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugos. Kaip pažymima Gairėse, MPT Įstatymo nustatyta tvarka siūlydamas klientui Bendrosios sutarties sąlygų pakeitimus turi ne tik aiškiai ir suprantamai įvardyti, kurias sąlygas ketina keisti (pvz., nurodyti keičiamų punktų numerius, paryškinti pakeistus punktus ar pan.), bet ir pateikti šią informaciją taip, kad mokėjimo paslaugų vartotojas be didesnių pastangų galėtų suprasti pakeitimų esmę (pvz., pateikti anksčiau galiojusių ir naujų Bendrosios sutarties sąlygų lyginamąjį variantą ir pan.).

Laikoma, kad pareiga tinkamai informuoti apie siūlomus Bendrosios sutarties pakeitimus įvykdyta, kai MPT kartu su nauja Bendrosios sutarties redakcija pateikia detalesnius paaiškinimus, kurias sąlygas ir kaip siūlo keisti. Jeigu keičiant Bendrosios sutarties sąlygas daroma ir kitų neesminių pakeitimų ar patikslinimų (pvz., taisomos rašybos klaidos), dėl jų nėra būtinybės teikti detalių paaiškinimų.

Teisė nesutikti su pakeitimais. Pateikdamas siūlomus Bendrosios sutarties pakeitimus MPT turi informuoti mokėjimo paslaugų vartotoją apie teisę nesutikti su pakeitimais ir nemokant jokio komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį tą dieną, kai pradėti taikyti siūlomi pakeitimai. Tokia informacija turi būti nurodyta aiškiai matomoje vietoje ir tokio paties dydžio šriftu, kaip ir kita pasiūlyme teikiama informacija – ji gali būti paryškinama, pabraukiama ar kitaip išskiriama.

Svarbu paminėti, kad mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę bet kada anksčiau nutraukti Bendrąją sutartį nelaukdamas nurodyto termino pabaigos informuoti apie tai MPT. Kita vertus, jeigu mokėjimo paslaugų vartotojas vėluoja vos keletą dienų pranešti apie savo ketinimą nutraukti Bendrąją sutartį, MPT turėtų suteikti galimybę nutraukti sutartį nereikalaudamas laikytis sutartyje nustatyto išankstinio įspėjimo apie nutraukimą termino, taikomo, kai Bendroji sutartis nutraukiama kitais nei dėl nesutikimo su siūlomais pakeitimais atvejais.

Gairėse pažymima, kad Bendrosios sutarties nutraukimas ir (arba) mokėjimo sąskaitos uždarymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojas nesutinka su siūlomais jos pakeitimais, nereiškia, kad MPT savo iniciatyva turi nutraukti ir kitas su vartotoju sudarytas finansinių paslaugų teikimo sutartis (pvz., vartojimo kredito sutartį), nebent tolesnis jų galiojimas dėl finansinės paslaugos pobūdžio ar specifikos (pvz., mokėjimo kortelė susieta su uždaroma mokėjimo sąskaita) tampa neįmanomas, o jų nutraukimas nepažeidžia šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ar tokių sutarčių sąlygų arba sutartinių santykių pagal jas tolesnis vykdymas būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

Mokėjimo sąlygų, inkorporuotų į kitą sutartį, keitimas. Neretai Bendroji sutartis yra kitos sutarties dalis arba į ją būna inkorporuotos kitos sutarties (pvz., vartojimo kredito) sąlygos. Tokiu atveju Mokėjimo įstatyme nustatytų Bendrosios sutarties keitimo reikalavimų privaloma laikytis keičiant tik tas sutarties sąlygas, kurios numatytos Mokėjimų įstatymo 13 straipsnyje. Jeigu kiti teisės aktai nustato, kad tam tikra sutarties sąlyga, kuri Mokėjimų įstatyme neįvardyta kaip Bendrosios sutarties dalis, gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu, MPT neturi teisės, remdamasis Įstatymo nustatyta teise, vienašališkai keisti sąlygų ir nesilaikyti tokiuose teisės aktuose nustatytų imperatyvių reikalavimų.

Individualių mokėjimo sąlygų keitimas. Gairėse taip pat atkreipiamas dėmesys, kad individualiais požymiais pasižyminčios sąlygos, susijusios su konkrečiam mokėjimo paslaugų vartotojui atidaryta mokėjimo sąskaita (pvz., mokėjimo sąskaitos numeris), neturėtų būti laikomos sąlygomis, kurias MPT gali keisti vienašališkai, vadovaudamasis Mokėjimo įstatymo 15 str. 1 d. nurodyta mokėjimo paslaugų vartotojo sutikimo prezumpcija (t. y. jeigu vartotojas, gavęs pakeitimų siūlymą, per nurodytą įspėjimo apie sutarties keitimo terminą nepateikia prieštaravimų dėl siūlomų pakeitimų, laikoma, kad jis sutinka su jais). Tiesa, Gairėse yra nurodytos tam tikros išimtys, kai individualios sąlygos gali būti keičiamos be vartotojo sutikimo (būtinybė atlikti keitimus kaip įmanoma greičiau, kad būtų apsaugoti vartotojo interesai ir kt.).

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį