Priimti pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nurodymai

pinigų plovimo prevencija
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas 2023 m. gegužės 30 d. priėmė nutarimus. Jais pakeisti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (PP/TF nurodymai). O taip pat patvirtinti naujieji Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo (Sankcijų nurodymai).

Apie esminius šių dviejų teisės aktų pakeitimus jau esame kalbėję tuomet, kai jie buvo dar tik pateikti viešam derinimui (skaityti galite čia). Šį kartą apžvelgsime, kuo priimti teisės aktai skiriasi nuo sausio mėnesį Lietuvos banko viešam derinimui pateiktų projektų.

Svarbiausias skirtumas, kad PP/TF ir Sankcijų nurodymai įsigalios ne nuo 2023 m. gegužės 1 d., o nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Taigi, visi finansų rinkos dalyviai, kurie neišvengiamai turės atnaujinti ir pritaikyti savo vidaus procesus, procedūras ir tvarkas, gauna papildomus tris mėnesius tinkamai atlikti „namų darbus“.

 

Sankcijų nurodymai

Kas naujo priimtuose Sankcijų nurodymuose? Aptarsime viską šiek tiek detaliau.

Pakeitimai, susiję su tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo atnaujinimu ar peržiūrėjimo būtinybe.

 1. Papildomai įtvirtinta, kad kiekvieną kartą pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, finansų rinkos dalyviai turės spręsti, ar reikia atnaujinti tas tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo dalis (sritis), kurioms įtaką daro įvykę pokyčiai.
 2. Patikslinta, kad jeigu tarptautinės sankcijos yra atnaujinamos ar galiojančios tarptautinės sankcijos panaikinamos, tai savaime nereiškia, jog būtina peržiūrėti ar atnaujinti tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą. Tokią būtinybę lemia tik esminiai pokyčiai.
 3. Patikslinti planuojami finansų rinkos dalyvio veiklos, valdymo, organizacinės struktūros pokyčiai. Pareiga peržiūrėti ar atnaujinti tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą atsiranda tik tuomet, jeigu šiuos pokyčius vertiname kaip reikšmingus.

Pakeitimai, susiję su tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo atlikimu.

Patikslinta viena iš tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo metu privaloma vertinti veiksnių grupė – masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo (angl. proliferation financing) rizika. Finansų rinkos dalyviai turės vertinti ne bendrai masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo riziką, bet tokią masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo riziką, kuri susijusi su tarptautinėmis sankcijomis, skirtomis masinio naikinimo ginklų platinimui užkardyti, pažeidimu.

Pakeitimai, susiję su pareiga supažindinti finansų rinkos dalyvio organus su atlikto tarptautinių sankcijų rizikų vertinimo rezultatais.

Sankcijų nurodymuose patikslinta nuostata, reglamentuojanti organus, kurie turi būti supažindinti su atlikto tarptautinių sankcijų rizikų vertinimo rezultatais. Su vertinimo rezultatais turi būti supažindinamas valdymo organas, atsakingas už priemonių nustatytiems trūkumams šalinti ir rizikoms valdyti (mažinti) ir įgyvendinimo kontrolę. Taigi, paliekama teisė pačiam finansų rinkos dalyviui nustatyti, kuris jo organas turi būti supažindinamas su tarptautinių sankcijų rizikos vertinimu pagal savo organizacinę struktūrą.

Pakeitimai, susiję su privalomai atliekama periodine patikra.

 • Susiaurinta dalykinių santykių metu privalomai atliekama periodinė patikra dėl subjektui taikytinų sankcijų. Projekte buvo numatyta pareiga finansų rinkos dalyviams periodiškai tikrinti, ar klientai, sandorių (operacijų) šalys, sandoryje ar jo vykdyme dalyvaujančios finansų įstaigos ar kiti asmenys nėra subjektai, kuriems taikomos sankcijos (tiesiogiai ar netiesiogiai). Bet galiausiai subjektų, kurių atžvilgiu turi būti atliekama periodinė patikra, ratas susiaurintas iki kliento.
 • Išplėsta pareiga dėl sandorių (operacijų) patekimo į sankcijų apimtį. Dar iki sandorių (operacijų) įvykdymo privaloma tikrinti, ar paties finansų rinkos dalyvio, taip pat jo klientų, tarpininkų ir (ar) partnerių vykdomi sandoriai (operacijos) nepatenka į tarptautinių sankcijų apimtį, nepažeidžia tarptautinių sankcijų ir (ar) nėra vykdomi siekiant apeiti ar išvengti tarptautinių sankcijų. Numatyta, kad ši patikrinimo pareiga apima ne tik visų nurodytų asmenų sandorius (operacijas), atliekamus dalykinių santykių su finansų rinkos dalyviu metu, o taip pat ir vienkartines šių asmenų operacijas (sandorius).
 • Siekiant aiškesnio ir tikslesnio vertinamojo pobūdžio nuostatos, įtvirtinančios finansų rinkos dalyvių pareigą informaciją tikrinti „tokia apimtimi, kokia aktuali taikomų tarptautinių sankcijų kontekste“, suvokimo, Sankcijų nurodymuose numatyta: „tikrinamas ne tik asmuo (klientas, paslaugų teikėjas ir kt.), bet ir jo atstovas (-ai), vadovas (-ai), nuosavybės struktūroje esantys asmenys, naudos gavėjai, o tais atvejais, kai duomenų apie visus ar dalį šių asmenų FRD neprivalo gauti teisės aktų nustatyta tvarka, FRD imasi priemonių ir patikrų, proporcingų su klientu ar jo atliekamu sandoriu (operacija) sietinai tarptautinių sankcijų rizikai; siekiant užtikrinti tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą“. Reziumuojant – prieš įvykdant mokėjimo operacijas turi būti tikrinami visi reikšmingi mokėjimo operacijos duomenys.

Numatytas retesnis tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo periodiškumas – vietoj pareigos šį vertinimą atlikti ne rečiau kaip kartą per metus numatytas ne retesnis kaip dviejų metų periodiškumas. Šis pakeitimas, pasak priežiūros institucijos, priimtas siekiant nuoseklumo palyginti su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo periodiškumu.

Patikslintos nuostatos, susijusios su tarpininkų veiklos kontrole. Numatyta, kad finansų rinkos dalyvis yra atsakingas už tarpininko tinkamą Nurodymuose nustatytų reikalavimų vykdymą tų tarpininko teikiamų finansinių paslaugų, kurias tarpininkas teikė būtent to konkretaus finansų rinkos dalyvio vardu, atžvilgiu. Taigi, tarpininkui veikiant kelių finansų rinkos dalyvių vardu kiekvienas iš šių kelių finansų rinkos dalyvių yra atsakingas atitinkamai pagal tai, kurio vardu tarpininkas veikė teikdamas konkrečias finansines paslaugas.

Patikslinta nuostata, susijusi su finansų rinkos dalyvio pareiga informuoti Lietuvos banką apie vidaus kontrolės sistemos trūkumus. Finansų rinkos dalyviai turės ne vėliau nei per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką ne tik apie tuos atvejus, kuomet buvo nustatyti vidaus kontrolės sistemos trūkumai, tačiau ir apie tuos atvejus, kai finansų rinkos dalyvio vidaus kontrolės sistema neveikė arba veikė netinkamai. Visgi pareiga informuoti kyla tik tuo atveju, kai tai turėjo poveikį įgyvendinti tarptautines sankcijas finansų įstaigoje.

Beje, svarbu akcentuoti, kad rizika pagrįstas požiūris nėra taikytinas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontekste. Rizika pagrįstas požiūris pakankamai plačiai turi būti taikomas finansų rinkos dalyviams įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.

 

PP/TF nurodymai

Priimti PP/TF nurodymai taip pat turi nemažai skirtumų palyginti su projektu.

 • PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimas atliekamas atrenkant vidaus kontrolės sistemos elementus remiantis rizikos vertinimu. Papildomai numatyta, kad finansų rinkos dalyvis privalo užtikrinti, kad atrankos kriterijai, kuriais remiantis atrenkami vertinti vidaus kontrolės sistemos elementai, būtų nustatyti atsižvelgiant į konkretaus finansų rinkos dalyvio nustatytą PP/TF riziką, jo veiklos mastą, pobūdį, teikiamas paslaugas ir (arba) produktus, kitą reikšmingą informaciją. Svarbu, kad finansų rinkos dalyvis privalo dokumentuoti ir gebėti pagrįsti atrankos kriterijų pagrįstumą.
 • Pakeisti reikalavimai asmeniui, atliekančiam periodinį PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimą. Numatyta, kad vertinimas turi būti atliekamas nešališkai. Tai reiškia, kad asmuo, atliekantis tokį vertinimą, negali vertinti elementų, už kurių organizavimą ir (arba) įgyvendinimą buvo atsakingas (pavyzdžiui, vidaus kontrolės procedūrų ir politikų atitikties teisės aktų reikalavimams negali vertinti tas pats asmuo, kuris yra jas parengęs.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį