Siūloma griežtinti kriptoturto paslaugų teikėjams taikytinus pinigų plovimo prevencijos reikalavimus

kriptoturto paslaugos
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

LR vidaus reikalų ministerija ir LR finansų ministerija paraleliai parengė siūlymus dėl LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pakeitimų.

Abiejų institucijų pagrindiniai akcentai skirtingi: Vidaus reikalų ministerijos pagrindinis akcentas yra MONEYVAL nustatytų trūkumų Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautinius reikalavimus, nustatytus FATF priimtose tarptautinėse rekomendacijose, pašalinimas, o Finansų ministerijos – MiCA ir TRF reglamentų įgyvendinimas.

Esminiai siūlomi PPTFPĮ pakeitimai, aktualūs VASP (kriptoturto paslaugų teikėjams):

 • VASP (kriptoturto paslaugų teikėjų) priežiūros modelio pakeitimas. Šiuo metu šių subjektų priežiūrą vykdo FNTT, tačiau siūloma įtvirtinti, kad VASP veiklos priežiūrą vykdys Lietuvos bankas kartu su FNTT. Tokiu atveju jau keletą metų galiojantys FNTT VASP skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią PP/TF, būtų naikinami ir tokius nurodymus rengtų Lietuvos bankas, susiderinęs su FNTT.
 • Griežtinami VASP taikytini PP/TF prevencijos reikalavimai. Dėl griežtėjančių PP/TF prevencijos priemonių reikalavimų neišvengiamai turės būti keičiamos ir vidaus politikos bei vidaus kontrolės procedūros. Be kita ko, taip pat turės būti nustatoma ir PP/TF rizikos, susijusios su kriptoturto pervedimais į savipriegblostį adresą arba iš jo, įvertinimo procedūrų aprašymai, taip pat bent minimalius reikalavimus atitinkančios PP/TF riziką mažinančios priemonės.
 • Travel rule“ taisyklės įtvirtinimas. Tai reiškia, kad vykdydami ir priimdami pinigų pervedimus visi VASP privalomai turės įgyvendinti priemones siekdami nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę pagal TRF reglamento nuostatas.
 • Papildomų pareigų tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju užmezgant verslo santykius su Europos Sąjungoje neįsisteigusiu subjektu, teikiančiu panašias paslaugas, respondentų numatymas. Papildomos pareigos tokiais atvejais apimtų šias pareigas:
  • nustatyti ar toks subjektas yra licencijuotas ar registruotas,
  • surinkti informacijos apie šį subjektą tam, kad visiškai suprastų jo veiklos pobūdį, įvertintų jo reputaciją bei priežiūros kokybę, jo taikomas kovos su PP/TF kontrolės priemones;
  • gauti vyresniojo vadovo pritarimą;
  • dokumentuoti kiekvienos šalies pareigas tiek, kiek tai susiję su perleidžiamosiomis kriptoturto sąskaitomis;
  • įsitikinti, kad subjektas respondentas tinkamai atliko kliento tapatybės nustatymo veiksmus.
 • Griežtinami ir detalizuojami reikalavimai palaikant korespondentinius santykius.
 • Pareigos kitoje ES valstybėse narėje įsisteigusiems kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie paslaugas Lietuvoje teiks per tarpininkus, įsisteigti arba paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį nustatymas.

Taigi į šiuo metu Juridinių asmenų registro tvarkomą sąrašą įtraukti VASP jau visai netrukus privalės pateikti LB veiklos leidimui gauti reikalingus MiCA reglamente nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį