Valdymo įmonėms skirtos teisinės naujienos

valdymo įmonės
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Apžvelgiame naujausias aktualijas, susijusias su valdymo įmonių veikla. Tikimės, kad ši apžvalga padės jums neatsilikti nuo svarbiausios informacijos bei nepraleisti būtinų atlikti pakeitimų.

1.     Dėl nepagrįstų kaštų (išlaidų). Nuo šiol valdymo įmonės turės pagrįsti patiriamus kaštus (išlaidas), taikomus investuotojams. Lietuvos bankas informavo valdymo įmones, kurios turi licencijas pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą bei valdo suderintuosius ir (arba) alternatyviuosius kolektyvinio investavimo subjektus (KIS), apie 2020 m. birželio 6 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos (EVPRI) paskelbtą naują Informacinį dokumentą dėl KIS kaštų priežiūros. Šiame dokumente numatyta pareiga parengti rašytines ir periodiškai peržiūrimas mokesčių nustatymo procedūras. O valdymo įmonėms, turinčioms leidimą veikti pagal Informuotiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (IISKISĮ), tik rekomenduojama atsižvelgti į informaciniame dokumente numatytas taisykles.

Pagal galiojančius teisės aktus šiuo metu KIS taisyklėse privalo būti numatytas visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų investuotojams, aprašas ir nurodytos didžiausios galimos jų sumos. Valdymo įmonės turi nustatyti vidines procedūras, kuriose, be kita ko, turi būti numatomos valdymo įmonės organų, atsakingų už investuotojams taikomų mokesčių nustatymą ir peržiūrą, atsakomybės, taip pat kaip bus užtikrinama, kad interesų konflikto situacijoje investuotojai nepatirs žalos, bei įtvirtinti šie principai:
valdymo įmonės turi įvertinti, ar planuojamos KIS išlaidos yra būtinos, atsižvelgiant į KIS investavimo strategiją, kasdienį veiklos vykdymą ar privalomus mokėjimus, numatytus teisės aktuose;

 • ar planuojamos patirti išlaidos yra proporcingos palyginti su rinkos standartais ir teikiamomis paslaugomis, ypač atkreipiant dėmesį į mokesčius, mokamus paslaugų teikėjams, su kuriais potencialiai galimas interesų konfliktas;
 • ar mokesčių struktūra atitinka KIS ypatybes (pvz., didesnėmis išlaidomis paprastai apmokestinami subjektai su sudėtinga investavimo strategija ar turto rūšimi). Turėtų būti siekiama pusiausvyros tarp vykdomos veiklos sudėtingumo ir patiriamų išlaidų;
 • ar išlaidos, kurias dengia KIS, įskaitant tas, kurios mokamos trečiosioms šalims (pvz., depozitoriumui), yra racionalios, atsižvelgiant į numatomą grynąją KIS grąžą, taip pat rizikos profilį ir investavimo strategiją;
 • ar išlaidas (išskyrus tam tikras išimtis) prisiima visi investuotojai proporcingai jų investicijoms ir ar nepadaryta didelė žala bet kurios klasės vienetų savininkų ar potencialių investuotojų interesams;
 • ar nėra išlaidų dubliavimosi (pvz., to paties tipo mokestis nėra įtrauktas į dvi skirtingas išlaidų kategorijas) ir ar išlaidos yra tinkamai atskirtos ir apskaitytos. Šiuo tikslu reikia aiškiai atskirti išlaidas, kurios mokamos KIS, ir išlaidas, kurios mokamos tiesiogiai valdymo įmonei ir (arba) depozitoriumui, ir (arba) bet kuriai kitai trečiajai šaliai;
 • ar yra nustatytos mokesčių „lubos“ (pvz., taikant platinimo ar išpirkimo mokesčius) ir ar tai aiškiai atskleista investuotojams;
 • ar KIS taiko veiklos (rezultatų ar sėkmės) mokestį ir ar šis mokestis atitinka KIPVPS ir tam tikriems AIF taikomų veiklos mokesčių gairių nuostatus;
 • ar visos išlaidos yra aiškiai atskleistos investuotojams pagal ES ir nacionalinį reguliavimą;
 • ar mokesčių nustatymo procesas ir visos patirtos išlaidos yra tinkamai dokumentuotos, kad Lietuvos bankas galėtų patikrinti valdymo įmonės atliktus skaičiavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas pradeda minėtų procedūrų tikrinimą, siūlome valdymo įmonėms, kurioms taikomas šis įpareigojimas, kuo skubiau pasirengti procedūras pagal aukščiau išvardintus kriterijus.

2.     Dėl veiklos kodekso. Lietuvos bankas viešai diskusijai paskelbė Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos kodekso projektą („Kodeksas“). Šiame dokumente pateikiama Lietuvos banko pozicija dėl KIS ir jų valdytojų veiklą reguliuojančių įstatymų ir juos detalizuojančių teisės aktų įtvirtintų teisės normų aiškinimo ir įgyvendinimo, pateikiamos rekomendacijos dėl gero valdymo principų taikymo KIS ir valdymo įmonių veikloje. Nors Kodeksas dar neįsigaliojo, jame jau galima įžvelgti Lietuvos banko pozicijas bei rekomendacijas tam tikrais taikytinuose teisės aktuose nenumatytais atvejais. Keli Kodekso aspektai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį:

 • Lietuvos bankas siūlo keisti galiojančią praktiką ir KIS steigimo dokumentuose nurodyti tik koncentruotą informaciją apie grynųjų aktyvų skaičiavimą bei turto vertinimą, o detalią informaciją palikti prospekte (2.5.1 punktas).
 • Numatyta, kad nuo 2019 m. sausio 31 d. pasikeitus reguliavimui, asmenį informuotu investuotoju gali pripažinti tik juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 str. 1 d. nurodytą informaciją. Jei asmuo buvo pripažintas informuotu investuotoju asmens, kuris neturi teisės atlikti tokį vertinimą, tačiau ją turėjo iki įsigaliojant naujam teisiniam reguliavimui, – turi būti atliktas naujas asmens vertinimas, o jį atlikti turėtų juridinis asmuo, turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje (5.2.2 punktas).
 • Išaiškinta, kas gali arba negali būti pripažintais su valdytoju susijusiais investuotojais. Pvz., pats Informuotiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas (IISKIS) nelaikytinas su savo valdymo įmone susijusiu investuotoju (5.3.3 punktas). Taip pat, kalbant apie investuotojo dalyvavimą specialios paskirties bendrovės (SPB) valdymo veikloje, reiktų vertinti, kokius sprendimus ir kokia apimtimi priima SPB valdymo organai, t. y. ar šie veiksmai reikštų dalyvavimą IISKIS veikloje ir jo valdyme. Veikla, susijusi su turto aptarnavimu, techniniu tvarkymu ir verslo administravimu, nelaikytina dalyvavimu IISKIS valdyme (5.3.5 punktas). Todėl pripažįstant investuotoją susijusiu su valdytoju, turi būti vertinama faktinių aplinkybių visuma.
 • Nustatyta, kad investiciniai fondai negali išleisti obligacijų (5.6.8.1 p.).

3.     Dėl teisės aktų pakeitimų. 2020-06-15 įsigaliojo naujos Kolektyvinio investavimo subjektų, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų bei Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymų redakcijos, tačiau svarbių veiklai pakeitimų nenumatyta.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį