Nurodymai, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui

Lietuvos bankas (LB) artimiausiu metu planuoja patvirtinti gerokai papildytus ir detalizuotus finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui („Nurodymai“).

Nurodymų projektas, kuris pateiktas derinti, pakankamai išsamiai aprašo, kaip finansų įstaigos ir kiti finansų rinkos dalyviai (Finansų įstaigos) turėtų organizuoti vidaus kontrolės sistemą, kuri apimtų nuolat ir veiksmingai veikiantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) rizikos identifikavimą, vertinimą ir valdymą.

Iš dalies šie Nurodymai, kai bus priimti, iliustruoja šiuo metu Lietuvos banko keliamus reikalavimus finansų įstaigoms, su kuriais pastarosios yra gerai susipažinusios ir, tikėtina, tinkamai įgyvendina. Be to, Nurodymai turėtų įnešti daugiau aiškumo bei pateikti instrukcijas, kaip įmonės turėtų sutvarkyti vidaus procesus, kad galėtų efektyviai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei nuo šių grėsmių apsaugoti savo klientus.

 

Nurodymų projekte akcentuojama tinkamų informacinių technologijų sistemos svarba ir privalomumas. Svarbiausi aspektai:

 • dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos sprendimai privalo apimti bent tokius veiksnius kaip kliento rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), kliento rizikos profilis, sandorio ar produkto rūšis, operacijos ar sandorio šalys, paslaugų teikimo būdai (kanalai) ir atliekamų operacijų vertė;
 • stebėsenos sprendimai privalo būti periodiškai peržiūrimi ir vertinami, kad ir toliau išliktų aktualūs ir veiksmingi.

 

Nurodymų projekte išskiriami šie pagrindiniai PPTFP politikos elementai:

 • kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas ir tikrinimas;
 • kliento pažinimo informacijos surinkimas ir jos vertinimas;
 • kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsena;
 • vidinių tyrimų dėl galimai įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atlikimas;
 • pranešimų teikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai;
 • informacijos saugojimas;
 • mokymų darbuotojams organizavimas.

Nurodymai primena, kad PPTFP reglamentuojantys dokumentai turi būti atnaujinami bent kartą per metus.

 

LB Nurodymų projekte nemažai dėmesio skiria priežiūros ir valdymo organų informavimo sistemai. Vadovui, valdybai bei stebėtojų tarybai turi būti teikiama informacija apie:

 • patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir jos lygio pasikeitimus;
 • įdiegtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo priemones;
 • pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai veiksmingai valdyti (mažinti), pakeitimo;
 • pažeidimus, nustatytus įgyvendinant vidaus kontrolės procedūras PPTFP srityje.

 

Nurodymuose didelis dėmesys skiriamas rizikų vertinimui. Detaliai aprašoma, kaip turi būti atliekamas Finansų įstaigų visos veiklos PPTF rizikos vertinimas bei kokie duomenys turėtų būti analizuojami jį atliekant. Tai duomenys, kurie leistų tinkamai identifikuoti patiriamą PPTF rizikos lygį, pavyzdžiui:

 • finansų įstaigos ar kito finansų rinkos dalyvio klientų skaičius;
 • klientų pasiskirstymas pagal skirtingas rizikos grupes;
 • klientų, kurie naudojasi aukštos rizikos produktais, skaičius;
 • mokėjimo operacijų į arba iš didelės rizikos šalių skaičius ar vertė;
 • klientų, veikiančių didelės rizikos šalyse, skaičius.

Įvertinus šiuos duomenis, visos veiklos rizikos vertinimo ataskaita teikiama vadovui bei valdybai. Jei nustatoma, kad esamos rizikos valdymo priemonės nėra pakankamos, Finansų įstaigos privalo sudaryti rizikų valdymo priemonių planą, kuris turi būti patvirtintas Valdybos.

Individualus kliento PPTF rizikos vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į 4 rizikos rūšis:

 • kliento keliamą riziką;
 • šalies ir (arba) geografinio regiono riziką;
 • kliento naudojamų paslaugų ir produktų, atliekamų operacijų riziką;
 • produkto, paslaugos, sandorio ar paslaugų teikimo kanalų riziką.

 

Taip pat yra privaloma atsižvelgti ir į kitas rizikas, kurios buvo nustatytos finansų įstaigos visos veiklos rizikos vertinime, Lietuvos Respublikos Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime bei Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime. Individualus kliento rizikos vertinimas turi būti nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas pasikeitus aplinkybėms.

Su Nurodymu galite susipažinti čia.

Mūsų patirtis