Pagaliau sutelktinis finansavimas bus įmanomas ir ES lygmeniu. Kas pasikeis?

Daugiau nei prieš 5 metus įsigaliojęs Sutelktinio finansavimo įstatymas („Įstatymas“) sudarė palankias sąlygas finansuotojams per sutelktinio finansavimo platformas (SFP) investuoti į jose paskelbtus įvairius verslo projektus, o tokių projektų savininkams atvėrė galimybes paskolos ar išleidžiamų finansinių priemonių forma pritraukti lėšų verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms.

Šiuo metu Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas sudaro galimybę SFP operatoriams (SFPO) teikti paslaugas tik Lietuvoje, be teisės šią veiklą vykdyti kitose ES valstybėse narėse, kitaip sakant, be galimybės šią veiklą passportinti. Analogiškas teisinis reguliavimas iki šiol buvo ir kitose ES valstybėse. Teisinė sistema yra susiskaidžiusi pagal valstybių sienas, todėl finansuotojai dažnai susiduria su sunkumais nustatant taisykles tarpvalstybinėms sutelktinio finansavimo paslaugoms ir dėl to dažnai atgrasomi nuo investavimo tarpvalstybiniu mastu naudojantis SFP. Dėl tų pačių priežasčių SFPO neskatinami siūlyti savo paslaugų valstybėse narėse, kuriose jie nėra įsisteigę.

Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. ši situacija pasikeis įsigaliojus naujam Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui Nr. 2020/1503 Dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 („Reglamentas“). Reglamentu nustatomi vienodi sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų organizaciniai, veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros, SFP veiklos, taip pat skaidrumo ir rinkodaros pranešimų reikalavimai, susiję su sutelktinio finansavimo paslaugų teikimu ES.

Taigi, kokie svarbiausi pokyčiai numatyti Reglamente?

  • Mažesnė administracinė našta, tenkanti pagal siekiamų sudaryti finansavimo sandorių sumą

Įstatymas šiuo metu nustato per SFP surinktų lėšų rėžius, kuriuos peržengus didėja administracinė našta projekto savininkams ir SFPO. Kai bendra per SFP surinkta finansavimo suma per 12 mėnesių yra 1–8 mln. EUR, projekto savininkas privalo parengti ir potencialius finansuotojus supažindinti su informaciniu dokumentu, kuriame nurodoma informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį.

Kas šiuo atveju pasikeis? Pagal naują Reglamentą sutelktinio finansavimo būdu siūlomiems projektams bus taikoma 5 mln. EUR riba. Vadinasi, vertybiniai popieriai iki 5 mln. EUR vertės galės būti siūlomi visuomenei per SFP ir tam nereikės parengti prospekto. Tokioms valstybėms narėms kaip Lietuva, kur įpareigojimas sudaryti prospektą iki šiol buvo taikomas nuo žemesnės sumos (1 mln. EUR), bus suteiktas pereinamasis laikotarpis, kad būtų atlikti būtini pakeitimai nacionaliniu lygmeniu.

  • Finansuotojų kategorizavimas ir jų interesų apsaugos diferenciacija

Pirma, Reglamente, kitaip nei šiuo metu galiojančiame Įstatyme, įvestos dvi finansuotojų kategorijos (patirties turintys ir neturintys) bei nustatomos įvairaus lygio finansuotojų apsaugos priemonės, atitinkančios kiekvieną iš tų kategorijų. Šis patirties turinčių ir neturinčių finansuotojų atskyrimas itin panašus į Direktyvoje 2014/65/ES (MiFID II) nustatytą profesionaliųjų ir neprofesionaliųjų klientų kategorizavimą.

Pavyzdžiui, patirties neturintiems finansuotojams numatytos šios apsaugos priemonės:

  • Reglamente numatytas būsimų patirties neturinčių finansuotojų patirties ir žinių sutelktinio finansavimo srityje vertinimas bei šios informacijos periodinis atnaujinimas kas dvejus metus.
  • Nustatyta didžiausia suma, kurią patirties neturintys finansuotojai be papildomų apsaugos priemonių gali investuoti į atskirą projektą. O peržengęs šią ribą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad toks finansuotojas būtų įspėtas apie riziką, duotų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui aiškų sutikimą ir įrodytų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui, kad būsimas patirties neturintis finansuotojas supranta investiciją ir jos riziką.
  • Įvestas ikisutartinis patirties neturinčio finansuotojo apmąstymo laikotarpis (4 kalendorinės dienos), per kurį būsimas patirties neturintis finansuotojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo pasiūlymą investuoti arba pareikštą susidomėjimą sutelktinio finansavimo pasiūlymu, nepateikdamas priežasties ir be jokių sankcijų.

Patirties turintys finansuotojai laikomi žinantys apie riziką, susijusią su investavimu į sutelktinio finansavimo projektus, todėl neprivaloma atlikti pirminio jų žinių patikrinimo. Tą patį galima pasakyti ir apie perspėjimą dėl rizikos.

Reglamente numatytas dokumento, kuris turi būti pateiktas būsimiems finansuotojams dėl kiekvieno sutelktinio finansavimo pasiūlymo, pagrindinės informacijos apie investiciją turinys. Kad finansuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą, dokumente turėtų būti įspėjama apie tai, kad investavimo aplinka, į kurią jie patenka, yra susijusi su rizika, jai netaikomos nei indėlių garantijų sistemos, sukurtos pagal Direktyvą 2014/49/ES, nei finansuotojų kompensavimo sistemos, sukurtos pagal Direktyvą 97/9/EB. Šiuo metu Įstatyme nėra numatytos pareigos teikti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą. Džiugi žinia ta, kad tokiems informaciniams dokumentams nereikės gauti priežiūros institucijos pritarimo.

  • Prudenciniai reikalavimai, taikomi SFPO

Reglamentu nustatomi minimalūs riziką ribojantys reikalavimai. Būtent SFPO privalo turėti nuosavų lėšų arba draudimo polisą, kuris bet kuriuo metu būtų ne mažesnis kaip 25’000 EUR arba ketvirtadalis kasmet peržiūrimų praėjusių metų pastoviųjų netiesioginių išlaidų. Šiuo metu Įstatyme nustatytas SFPO nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40’000 EUR, tad nuosavo kapitalo riba ženkliai pasikeis.

Nors Įstatyme yra numatyta, kad SFPO privalo turėti ir taikyti organizacines interesų konfliktų, kurie galėtų neigiamai paveikti finansuotojo ir projekto savininko interesus, vengimo, nustatymo ir valdymo priemones, Reglamente interesų konfliktų vengimas apibrėžtas gana detaliai: numatytas ribojimas SFPO dalyvauti sutelktinio finansavimo pasiūlymuose, paskelbtuose jų SFP. Stambūs akcininkai, vadovai ir darbuotojai bei su jais glaudžiai susiję jų kontroliuojami fiziniai ar juridiniai asmenys neturėtų būti projektų savininkais, susijusiais su jų SFP siūlomomis sutelktinio finansavimo paslaugomis.

Iš tiesų tikimasi, kad Reglamentas paskatins mažas ir vidutines įmones bei finansuotojus finansuoti verslus ne tik nacionaliniu, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu, bus padarytas tiesioginis teigiamas poveikis tokių paslaugų vidaus rinkos veikimui bei, tikėtina, taip bus užbaigta kurti kapitalo rinkų sąjunga ES.

Mūsų patirtis