Pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimas NT brokerių veikloje

2020 metais buvo paskelbtas antrasis Lietuvos Respublikos nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas („Vertinimas). Vertinimo ataskaitoje prekybos nekilnojamuoju turtu (NT) sektoriui priskirtas aukščiausias – 4 balų – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo („PP/TF“) grėsmės bei pažeidžiamumo lygis.

Vertinimo metu nustatyta, kad „vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto Lietuvoje įsigyjama, atsiskaitant grynaisiais pinigais. Dauguma nekilnojamojo turto agentų, kurie kaip įpareigoti subjektai privalo laikytis PPP / KTF [pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu] teisinio reglamentavimo, neatlieka išsamaus kliento tikrinimo, netikrina lėšų šaltinio ir nevykdo PEP [politiškai pažeidžiamų asmenų], tarptautinių finansinių sankcijų, neigiamos informacijos žiniasklaidoje patikrų ir nerenka kitos informacijos, kuri numatoma PPP / KTF reikalavimuose.“

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija prekybos nekilnojamojo turto sektoriuje nėra tokia griežta kaip, pavyzdžiui, finansų sektoriuje. NT brokeriai baiminasi, kad PP/TF prevencijos priemonių įdiegimas apsunkintų jų veiklą, pailgintų santykių su klientais užmezgimo bei NT pardavimo procesą. Be to, kadangi PP/TF prevencija kol kas nėra savaime suprantamas dalykas šiame sektoriuje, NT brokeriai dažnai nerimauja, kad sudėtingas klientų tapatybės nustatymo ir patikros procesas galėtų atbaidyti jų klientus.

Kuriant PP/TF prevencijos užtikrinimo procesus, NT brokerių įmonėms patariame vadovautis principu „make it simple“, kad būtų klientams užtikrinta malonesnė patirtis atliekant asmens tapatybės nustatymo procedūras, tačiau nenukrypstant nuo teisės aktų reikalavimų.

Trumpai apžvelkime, kaip turėtų atrodyti PP/TF prevencijos priemonių įgyvendinimo NT brokerių veikloje procesas:

1. Atvejai, kada NT brokerių veikloje turi būti taikomi PP/TF prevencijos reikalavimai. NT agentai privalo nustatyti klientų tapatybę ir laikytis kitų PP/TF prevencijos priemonių, kai:

  • veikia kliento vardu ir naudai bei padeda klientui atlikti turto pirkimo ar pardavimo ir (ar) su jais susijusius sandorius nepriklausomai nuo sandorio sumos;
  • teikia tarpininkavimo paslaugas išnuomojant nekilnojamąjį turtą, kai mėnesinis nuomos mokestis yra lygus arba viršija 10 000 eurų ar jį atitinkančią sumą užsienio valiuta.

2. Klientų tapatybės nustatymas ir patikrinimas. Klientų tapatybė gali būti nustatoma tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

Jei klientas ir NT brokeris bendrauja gyvai, NT brokeris turėtų paprašyti kliento (ar kliento atstovo) parodyti pasą ar asmens tapatybės kortelę, padaryti šio dokumento kopiją ir pateikti klientui užpildyti kliento pažinimo anketą. Jei klientas yra juridinis asmuo – papildomai turėtų būti pateikti juridinio asmens dokumentai. Iš kliento gauta informacija yra patikrinama valstybės registruose, sankcijų sąrašuose, politiškai pažeidžiamų asmenų („PEP“) sąrašuose ir kituose patikimuose šaltiniuose.

Nustatant kliento tapatybę nuotoliniu būdu, aukščiau minėti dokumentai yra perduodami elektroninėje erdvėje bei organizuojamas vaizdo skambutis, kurio metu NT brokeris privalo įsitikinti, kad asmens atvaizdas sutampa su asmens dokumente pavaizduota šio asmens nuotrauka.

Surinkęs visą reikiamą informaciją apie klientą, NT brokeris priskiria jam rizikos lygį ir nustato, ar nereikia atlikti sustiprinto asmens tapatybės nustatymo.

3. Dalykinių santykių stebėsena. Po to, kai su klientu yra užmezgami dalykiniai santykiai, NT brokeriai privalo periodiškai atnaujinti turimą informaciją apie klientą, stebėti ar jo vykdomi sandoriai atitinka NT brokerių turimą informaciją apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį. Stebėsenos intensyvumas ir informacijos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo klientui priskirto rizikos lygio.

4. Įtartinų piniginių operacijų stabdymas ir informacijos teikimas FNTT. Įtartinos piniginės operacijos ir sandoriai nustatomi atsižvelgiant į pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus, patvirtintus FNTT. Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius teikiamas neatsižvelgiant į piniginės operacijos ar sandorio dydį. FNTT taip pat turi būti pranešama apie vienkartinį atsiskaitymą su nekilnojamojo turto agentu grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

5. Informacijos ir dokumentų saugojimas. NT brokeriai privalo tvarkyti šiuos žurnalus:

  • grynųjų operacijų, kai pinigų suma lygi ar viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;
  • klientų, dėl kurių tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo kyla abejonių;
  • klientų, su kuriais dalykiniai santykiai buvo nutraukti dėl pažeidimų, susijusių su PP/TF prevencija.

Informaciją į aukščiau minėtus žurnalus reikia įrašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Žurnalai ir informacija saugojama 8 metus (dalykinių santykių su klientu korespondencija – 5 metus).

6. Už PP/TF prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingo darbuotojo paskyrimas. Nekilnojamojo turto agentai privalo paskirti už PP/TF priemonių įgyvendinimą atsakingą darbuotoją bei valdybos narį (jei valdyba yra suformuota), kuris organizuotų šį procesą. Apie šiuos asmenis privaloma raštu pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

7. Darbuotojų mokymai. NT brokeriai privalo organizuoti specializuotus PP/TF prevencijos priemonių mokymus savo darbuotojams, ypač tiems, kurie tiesiogiai dirba su klientais ir jų sandoriais.

8. Vidaus kontrolės procedūros. NT brokeriai turi nustatyti tinkamas vidaus politikas ir vidaus kontrolės procedūras atitikties ir (ar) audito procedūras PP/TF prevencijos priemonių įgyvendinimui užtikrinti: įtvirtinti vidaus komunikacijos ir atskaitomybės procesus, užtikrinti savalaikį procedūrų atnaujinimą, informacijos teikimą atsakingoms institucijoms ir pan.

 

Remiantis vertinimo ataskaitoje nurodytomis PP/TF rizikos mažinimo priemonėmis, nekilnojamojo turto pardavimo sektorius gali tikėtis sulaukti ypatingo priežiūros institucijų dėmesio. Todėl rekomenduojame suskubti ir NT brokerių veikloje įdiegti ar peržiūrėti aukščiau aptartą PP/TF prevencijos užtikrinimo procesą.

Mūsų patirtis