Ikiteisminė nemokumo proceso inicijavimo tvarka ir derybos

nemokumo sprendimai

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (LR JANĮ) šiuo metu yra įtvirtinta bendra ikiteisminė nemokumo (tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto) proceso inicijavimo tvarka. Kai kuriais atvejais, įvertinus finansines rizikas, inicijuojamas nemokumo procesas yra viena galimybių, o kartais tai tampa juridinio asmens vadovų pareiga. Kokias esmines šio proceso nuostatas apibrėžia juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir ką svarbu žinoti tiek skolininkams, tiek kreditoriams?

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas – teisė inicijuoti nemokumo procesą

Remiantis LR JANĮ nemokumo (tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto) procesą inicijuoti teisę turi:

 • Juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemokus (LR JANĮ 4 str. 1 d. 1 p.).
 • Kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs. Norint inicijuoti restruktūrizavimo procesą, kreditoriaus reikalavimas turi būti ne tik pradelstas, bet ir viršyti 10 MMA (šiuo metu 6 070 EUR) (LR JANĮ 4 str. 1 d. 2 p., 2 d.).

Dažnai tokie nemokumo sprendimai bei įvairios galimybės aptariamos su šios srities teisininkais.

Tiesa, juridinių asmenų nemokumo įstatymas (dažnai įvardijamas kaip tiesiog įmonių nemokumo įstatymas) gali ne tik suteikti teisę, bet ir pareigą inicijuoti nemokumo procesą. Tad kai kuriais atvejais inicijuojamas nemokumo procesas tampa nebe pasirinkimu, o būtinybe.

Kada nemokumo proceso inicijavimas tampa nebe teise, o pareiga?

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas turi nebe teisę, bet pareigą inicijuoti nemokumo procesą (LR JANĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Tokiu atveju nemokios įmonės vadovas privalo atlikti šiuos veiksmus:

 • Nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą (LR JANĮ 6 str. 1 d. 1 p.).
 • Nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą (LR JANĮ 6 str. 1 d. 2 p.).
 • Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą (LR JANĮ 6 str. 1 d. 3 p.).

Juridinis asmuo laikomas nemokiu, jeigu laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (LR JANĮ 2 str. 7 d.). Būtent šiais atvejais juridinių asmenų nemokumo įstatymas numato, kad nemokumo proceso inicijavimas per tam tikrą laiką yra būtinas.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į numatytus terminus, tiek atsakingos institucijos, tiek juridinio asmens dalyviai turi laiku gauti patikimą informaciją apie nemokumo procesus.

Nemokumo proceso inicijavimas ir derybos pagal JANĮ

Nemokumo procesas, kurį inicijuoja pats juridinis asmuo, turi vykti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų. Juridinio asmens vadovas registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų tiekėjus privalo pateikti pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (LR JANĮ 8 str. 1 d.).

Pranešime privalo būti nurodyta LR JANĮ 8 str. 2 d. įtvirtinta informacija apie neįvykdytą prievolę ir nustatytas terminas susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti. Terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 15 ir ne ilgesnis kaip 30 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo kreditoriui įteikimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad susitarimas dėl pagalbos yra LR JANĮ naujovė, kuri juridiniam asmeniui ir jo kreditoriams sukuria papildomą galimybę derėtis ir pasiekti taikų susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymų. Minimas susitarimas gali apimti:

 • reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą;
 • reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą;
 • prievolės pakeitimą kita prievole.

Arba kitas priemones, galinčias leisti atkurti įprastą bendrovės veiklą. Tokį susitarimą dėl pagalbos sudaro tik juridinis asmuo ir kreditoriai, kurių teisės ir pareigos pasikeičia dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti.

Siekdama sudaryti susitarimą dėl pagalbos, įmonė (ar kreditorius, kai toks inicijuoja procesą) turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) panaikinimo (jau taikomų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomųjų bylų sustabdymo ir pan.) (LR JANĮ 10 str. 2 d.). Šios galimybės egzistavimas suteikia išskirtinumą ir pranašumą nemokumo procese vykstančioms deryboms.

Be to, kreditoriai, suteikę papildomą finansavimą, yra apsaugomi, kadangi sandoriai, kuriais juridiniam asmeniui suteiktas naujas finansavimas ir (ar) tarpinis finansavimas, negali būti pripažinti negaliojančiais, išskyrus atvejus, kai jie buvo sudaryti pažeidžiant įstatymus arba apgaule (LR JANĮ 64 str. 3 d.), o tokį finansavimą suteikę kreditoriai tolesniame nemokumo procese atsiduria pirmoje kreditorių eilėje (LR JANĮ 94 str. 2 d. 1 p. (a)).

Pasiūlymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti yra būtinas prieš kreipiantis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo. Toks reikalavimas netaikomas tik tuo atveju, jeigu egzistuoja bent viena iš šių sąlygų: 

 • Anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas (LR JANĮ 8 str. 4 d. 1 p.).
 • Likvidatorius inicijuoja bankroto procesą, nes juridinis asmuo yra nemokus (LR JANĮ 8 str. 4 d. 1 p.).
 • Antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai (LR JANĮ 8 str. 4 d. 1 p.).

Faktiškai tapačios sąlygos galioja ir nemokumo procesą inicijuojant įmonės kreditoriui (LR JANĮ 9 str.).

Jeigu bendrovei ir kreditoriams nepavyksta pasiekti taikaus susitarimo – sudaryti sutarčių dėl pagalbos teikimo (jeigu taikomas šis reikalavimas) ir nėra priimamas sprendimas dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, tuomet gali (turi) būti teikiamas pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.

Primename, kad toks pareiškimas teismui gali būti pateiktas per 3 mėnesius nuo ikiteisminės nemokumo proceso stadijos pabaigos. Šį terminą praleidus, ikiteisminė nemokumo proceso stadija turi būti kartojama iš naujo (LR JANĮ 16 str.).

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir COVID-19 – nuostatų taikymo pokyčiai

2020-04-21 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė „Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymą“, kuriuo numatė papildomas LR JANĮ (ne)taikymo sąlygas:

 • Vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka suspenduota karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo. Tačiau su finansiniais sunkumais susidūrusio juridinio asmens vadovui lieka pareiga inicijuoti nemokumo procesą – informuoti juridinio asmens dalyvius ir pateikti pranešimą kreditoriams, siūlant jiems sudaryti susitarimus dėl pagalbos suteikimo. Tiksliau, privaloma derėtis ir siekti susitarimo su kreditoriais ne teismo tvarka.
 • Nemokumo derybos gali vykti ilgiau – karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo atšaukimo.
 • Apribota kreditorių teisė kelti nemokumo bylas – pratęstas terminas (karantino laikotarpiui) susitarti su skolininku ne teismo tvarka.
 • Karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo nebus nutraukiami jau vykdomi restruktūrizavimo procesai, jei restruktūrizavimo plano vykdymas sutriko dėl COVID-19.
 • Sandoriams, sudarytiems pasinaudojus dėl COVID-19 nustatytomis valstybės finansinėmis priemonėmis, suteikta apsauga nuo ginčijimo.

Vyriausybė dar galės pratęsti aukščiau nurodytus terminus iki šių metų pabaigos (2020-12-31), jeigu to prireiks.

Visi pakeitimai taikomi tik juridiniams asmenims, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais ir (ar) tapo nemokiais dėl COVID-19 po 2020-03-16.

Įmonės nemokumas ir keli scenarijai: bankrotas arba restruktūrizacija

Vadinamasis įmonių nemokumo įstatymas aiškiai apibrėžia, kada galimas ar privalomas juridinio asmens nemokumo proceso inicijavimas ir kaip šis vykdomas. Tačiau įmonės nemokumas dar nebūtinai reiškia bankrotą. Kai kuriais atvejais nemokios įmonės gali būti restruktūrizuojamos.

Restruktūrizavimo tikslas yra rasti įmonės nemokumo priežastis ir spręsti problemas. Peržiūrimi visi įmonės finansiniai duomenys, analizuojami trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, sudaromas skolų grąžinimo planas. Peržiūrimas visas verslo modelis bei veiklos procesai, ieškoma būdų efektyvinti veiklą optimizuojant turto valdymo procesus ir mažinant sąnaudas.

Įvertinti įmonės nemokumo rizikas svarbu tiek skolininkams, tiek kreditoriams. Tai, ką įžvelgiant nemokumo riziką svarbu numatyti ir kokius žingsnius verta nedelsiant atlikti (abiem pusėms), aptariame šiame įraše.

„Motieka ir Audzevičius“ teisininkai visuomet pasiruošę padėti įvairiais klausimais, su kuriais dėl nemokios įmonės susiduria skolininkai, kreditoriai ir kitos susijusios šalys.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį