Nemokumo bylos iškėlimas teisme

nemokumo byla

Pareiškimas dėl nemokumo bylos iškėlimo teismui gali būti pateiktas per 3 mėnesius nuo ikiteisminės nemokumo proceso stadijos pabaigos. Juridinių asmenų nemokumo bylos įprastai keliamos ir pareiškimai teikiami apygardų teismams pagal juridinio asmens buveinės vietą (LR JANĮ 15 str. 1 d.). Jeigu teismas gauna kelis pareiškimus dėl bankroto ir (arba) dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tam pačiam juridiniam asmeniui, jie nagrinėjami kartu (LR JANĮ 15 str. 3 d.).

Pareiškime teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo turi būti nurodyta:

 • prašoma iškelti nemokumo byla – restruktūrizavimo ar bankroto (LR JANĮ 17 str. 1 d. 1 p.);
 • priežastys, dėl kurių prašoma iškelti nemokumo bylą (LR JANĮ 17 str. 1 d. 1 p.).

Prie juridinio asmens pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo turi būti pridėta:

 • dokumentai, kuriais patvirtinamas teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas – ikiteisminės nemokumo proceso stadijos įgyvendinimas (LR JANĮ 17 str. 2 d. 1 p.);
 • dokumentai, kuriais patvirtinama, kad egzistuoja restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo sąlygos (LR JANĮ 17 str. 2 d. 2 p.);
 • kreditorių ir skolininkų sąrašai (LR JANĮ 17 str. 2 d. 3 p.);
 • finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki pareiškimo teismui pateikimo dienos ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu jis nėra pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui (LR JANĮ 17 str. 2 d. 4 p.);
 • informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka (LR JANĮ 17 str. 2 d. 5 p.);
 • informacija apie įkeistą turtą ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintus įsipareigojimus (LR JANĮ 17 str. 2 d. 6 p.);
 • sąskaitų, įskaitant areštuotas sąskaitas, sąrašas (LR JANĮ 17 str. 2 d. 7 p.);
 • kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs nemokumo bylai iškelti (LR JANĮ 17 str. 2 d. 8 p.).

Tuo atveju, jeigu pats juridinis asmuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą, prie pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo papildomai turi būti pridėta:

 • restruktūrizavimo plano projektas ir juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimas dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui (LR JANĮ 17 str. 3 d. 1 p.);
 • einamųjų mokėjimų, kuriuos juridinis asmuo turi mokėti kiekvieną kalendorinį mėnesį, sąrašas, nurodant konkrečią didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams mokėti, ir pagrindimo dokumentai (LR JANĮ 17 str. 3 d. 2 p.);
 • mokėjimų kreditoriams sąrašas, jeigu tokius bus prašoma (norima) vykdyti nuo teismo sprendimo iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos (LR JANĮ 17 str. 3 d. 3 p.);
 • informacija apie numatomą tarpinį finansavimą, nurodant numatomų gauti paskolų dydį, sąlygas, įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus finansavimo šaltinius iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo (LR JANĮ 17 str. 3 d. 4 p.);
 • nemokumo administratoriaus duomenys, jeigu tokį prašoma paskirti, ir nemokumo administratoriaus sutikimas (LR JANĮ 17 str. 3 d. 5 p.).

Prie kreditoriaus pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo turi būti pridėta:

 • dokumentai, kuriais patvirtinamas kreditoriaus teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas – ikiteisminės nemokumo proceso stadijos įgyvendinimas (LR JANĮ 17 str. 4 d. 1 p.);
 • kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs nemokumo bylai iškelti (LR JANĮ 17 str. 4 d. 3 p.);
 • nemokumo administratoriaus duomenys, jeigu prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą ir norima, kad būtų paskirtas nemokumo administratorius, bei nemokumo administratoriaus sutikimas (LR JANĮ 17 str. 4 d. 2 p.).

Teismui priėmus pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, jeigu dėl juridinio asmens buvo išduoti vykdomieji dokumentai arba nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš juridinio asmens sąskaitos, juridinio asmens turtas pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus atvejus, kai antstoliui leidžiama baigti vykdyti jau pradėtą turto pardavimą (LR JANĮ 19 str. 5 d.).

Teismas, priėmęs pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, taip pat turi teisę:

 • įpareigoti kreditorius, juridinio asmens dalyvius, juridinio asmens valdymo organų narius, buhalterį, kitus atsakingus darbuotojus pateikti teismui papildomus dokumentus, reikalingus juridinio asmens nemokumo bylai nagrinėti (LR JANĮ 20 str. 1 d. 1 p.);
 • kviesti į teismą kreditorius, juridinio asmens dalyvius, juridinio asmens valdymo organų narius, buhalterį, kitus atsakingus darbuotojus ir reikalauti iš jų rašytinių paaiškinimų, susijusių su juridinio asmens nemokumo byla (LR JANĮ 20 str. 1 d. 2 p.).

Juridinio asmens vadovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie kreditoriaus pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimą teisme gavimo dienos, privalo pateikti teismui:

 • kreditorių ir skolininkų sąrašus (LR JANĮ 17 str. 2 d. 3 p., 20 str. 2 d.);
 • finansinių ataskaitų rinkinį už laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki pareiškimo teismui pateikimo dienos ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu jis nėra pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui (LR JANĮ 17 str. 2 d. 4 p., 20 str. 2 d.);
 • Informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka (LR JANĮ 17 str. 2 d. 5 p., 20 str. 2 d.);
 • informaciją apie įkeistą turtą ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintus įsipareigojimus (LR JANĮ 17 str. 2 d. 6 p., 20 str. 2 d.);
 • sąskaitų, įskaitant areštuotas sąskaitas, sąrašą (LR JANĮ 17 str. 2 d. 6 p., 20 str. 2 d.).

Atitinkamai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo teisme priėmimo dienos teismas priima nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo (LR JANĮ 25 str. 1 d.). Šis terminas dėl svarbių priežasčių gali būti vieną kartą pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 dienų (LR JANĮ 25 str. 2 d.).

Jeigu teismas atsisako iškelti nemokumo bylą, įsiteisėjus tokiai teismo nutarčiai, išieškojimas ir turto realizavimas yra atnaujinami (LR JANĮ 25 str. 4 d.).

Jeigu teismas nutaria iškelti nemokumo bylą:

 • bankroto bylos atveju paskiria juridinio asmens ilgalaikio turto, prie trumpalaikio turto priskiriamo nekilnojamojo turto ar turtinių teisių areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (LR JANĮ 25 str. 6 d.);
 • restruktūrizavimo bylos atveju aptaria, kurie LR JANĮ nustatyti veiklos ribojimai nėra taikomi (LR JANĮ 26 str. 2 d. 2 p.) ir nurodo sąskaitas, iš kurių gali būti atliekami einamieji mokėjimai, bei kiekvienos sąskaitos konkrečią didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams atlikti (LR JANĮ 26 str. 2 d. 3 p.).

Pažymėtina, kad nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos yra draudžiama (jei nenustatyta kitaip):

 • vykdyti juridinio asmens finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą (LR JANĮ 28 str. 1 d. 1 p.);
 • išieškoti skolas iš juridinio asmens (LR JANĮ 28 str. 1 d. 2 p.);
 • įskaityti reikalavimus, išskyrus priešpriešinius vienarūšius, kurie tenkina abi šias sąlygas: atsirado iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos ir toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas (LR JANĮ 28 str. 1 d. 3 p.);
 • skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (LR JANĮ 28 str. 1 d. 4 p.);
 • nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą (LR JANĮ 28 str. 1 d. 5 p.);
 • įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą (LR JANĮ 28 str. 1 d. 6 p.);
 • parduoti ar kitaip perduoti restruktūrizuojamo juridinio asmens turtą, reikalingą jo gyvybingumui išsaugoti (LR JANĮ 28 str. 1 d. 7 p.).

Teismas gali leisti netaikyti visų ar dalies šių draudimų, jeigu tai palengvintų sprendimo dėl restruktūrizavimo plano priėmimą ir dėl to kreipiasi juridinis asmuo, nemokumo administratorius arba įkaito turėtojas (LR JANĮ 28 str. 2 d.).

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį