Veiklos leidimas kriptoturto paslaugų teikėjams pagal Europos kriptoturto rinkų reglamentą

finansų teisės specialistas

Europos kriptoturto rinkų reglamentas (MiCA) numato atskirą kriptoturto paslaugų teikėjų (angl. crypto-asset service provider) (CASP) su turtu susietų žetonų (angl. asset-referenced tokens) emitentų ir elektroninių pinigų žetonų (angl. e-money tokens) emitentų veiklos leidimų išdavimo tvarką.

CASP – asmuo, kurio darbas ar veikla yra profesionaliai teikti vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų trečiosioms šalims; o kriptoturto emitentas – juridinis asmuo, viešai siūlantis bet kurios rūšies kriptoturtą arba prašantis leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.

Kiekvienai veiklos rūšiai MiCA nustato skirtingą reguliavimą. Šį kartą aptarsime, kokie bendriniai reikalavimai kils pagal MiCA siekiant įgyti CASP veiklos leidimą.

Į kriptoturto paslaugų sąvoką įeina šios paslaugos ir veiklos rūšys:

 • kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu;
 • prekybos kriptoturtu platformos valdymas;
 • kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė (FIAT);
 • kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą;
 • su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu;
 • kriptoturto platinimas;
 • su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu;
 • konsultacijų dėl kriptoturto teikimas.

Be bendrinių reikalavimų MiCA numato, kad teikiant prašymą išduoti CASP veiklos leidimą kyla pareiga pateikti veiklos programą, kurioje nustatomos planuojamos teikti kriptoturto paslaugų rūšys, įskaitant tai, kur ir kaip šios paslaugos bus siūlomos rinkoje.

Pagal paslaugų ir veiklos rūšį MiCA nustato skirtingas pareigas, pvz., CASP, kurie naudodami savo kapitalą keičia kriptoturtą į FIAT arba į kitą kriptoturtą, turėtų nustatyti nediskriminacinę prekybos politiką. Svarbu pabrėžti ir tai, kad priklausomai nuo teikiamų paslaugų rūšies priklausys ir minimalaus kapitalo dydis: 50‘000 EUR, 125‘000 EUR arba 150‘000 EUR.

Be kita ko, CASP valdymo organo nariai bei kiti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, turės atitikti nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, t. y. išduodant licenciją, taikomi panašūs reikalavimai kaip ir elektroninių pinigų įstaigoms šiuo metu Lietuvoje.

Žinoma, norintiems vykdyti CASP veiklą atsiras reikalavimas turėti tam tikras vidaus politikas ir vidaus kontrolės procedūras. Skirtingai nei kitos finansų įstaigos Lietuvoje, CASP turės pateikti IT sistemų ir saugumo priemonių aprašymus technine ir netechnine kalba; kliento kriptoturto ir lėšų atskyrimo procedūros aprašymą; piktnaudžiavimo rinka nustatymo procedūros ir sistemos aprašymus.

CASP veiklos leidimas galios visoje Europos Sąjungoje naudojantis įsisteigimo teise, įskaitant teisę steigti filialą, arba laisve teikti paslaugas. Pabrėžtina ir tai, kad CASP, kurie kriptoturto paslaugas teiks tarpvalstybiniu mastu, neprivalės fiziškai būti priimančios valstybės narės teritorijoje.

Svarbu paminėti ir tai, kad norintys vykdyti CASP veiklą turės pateikti įrodymą dėl prudencinių apsaugos priemonių laikymosi pagal MiCA.

MiCA taip pat numato ir terminus, per kuriuos kompetentinga institucija privalės išnagrinėti prašymus suteikti CASP veiklos leidimą. Šiuo metu yra numatyta, kad kompetentinga institucija per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas turės įvertinti, ar toks prašymas išsamus. Prašymą pateikęs asmuo praėjus šiam terminui bus informuotas, ar prašymas išduoti veiklos leidimą yra išsamus, ar jį reikia papildyti. Jeigu prašymas išduoti veiklos leidimą yra išsamus, kompetentinga institucija jį privalės išnagrinėti per tris mėnesius nuo jo gavimo dienos.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad dėl CASP veiklos leidimo atskirai teikti prašymo nebereikės:

 • kredito įstaigoms, turinčioms leidimą ir teikiančioms vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų,
 • investicinėms bendrovėms, teikiančioms tik vieną ar kelias kriptoturto paslaugas, lygiavertes investicinėms paslaugoms ir veiklai, kurioms jos yra gavusios veiklos leidimą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį