Kreditorių teisės nemokumo procese

nemokumo sprendimai

Nuo pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo dienos kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Kai pateikiamas prašymas įtraukti į kreditorių sąrašą byloje trečiųjų asmenų teisėmis, turi būti pateikti ir kreditoriaus reikalavimo teisę juridiniam asmeniui patvirtinantys įrodymai (LR JANĮ 19 str. 4 d.).

Kreditorinis reikalavimas bankroto byloje – ką svarbu žinoti apie kreditorių teises?

Teismui iškėlus nemokumo bylą, kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos turi pateikti paskirtam nemokumo administratoriui. Atitinkamai nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos (nemokumo administratoriaus prašymu teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui) perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo. Teismas turi teisę priimti iki nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažinta svarbia. Jeigu kreditorius nepateikia reikalavimo per nustatytą terminą, jo reikalavimo teisė pasibaigia (LR JANĮ 41 str.).

Teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami. O ginčijamų reikalavimų tvirtinimo klausimas išsprendžiamas išnagrinėjus ginčą (LR JANĮ 42 str.).

Trumpai apie esmines kreditorių teises bankroto procese ar restruktūrizuojant bendrovę. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę:

 • Dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkimuose (LR JANĮ 43 str. 1 d. 1 p.).
 • Teikti siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę ir kreditorių susirinkime svarstomų klausimų (LR JANĮ 43 str. 1 d. 2 p.).
 • Skųsti teismui kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus (LR JANĮ 43 str. 1 d. 3 p.).
 • Gauti informaciją apie juridinio asmens finansinę būklę, nemokumo procesą iš juridinio asmens valdymo organų, vykstant restruktūrizavimo procesui, ir nemokumo administratoriaus (LR JANĮ 43 str. 1 d. 4 p.).
 • Reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl juridinio asmens valdymo organų ar nemokumo administratoriaus kaltės (LR JANĮ 43 str. 1 d. 5 p.).
 • Kreiptis į teismą dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo (LR JANĮ 43 str. 1 d. 6 p.).
 • Naudotis kitomis LR JANĮ ir kituose įstatymuose kreditoriams suteiktomis teisėmis (LR JANĮ 43 str. 1 d. 7 p.).

Labai svarbu aiškiai suvokti savo kaip kreditorių teises bankroto procese ar restruktūrizuojant bendrovę ir tai, kokią galią turi kreditorių susirinkimas.

Kokią galią ir teises turi kreditorių susirinkimas?

Į bylą trečiųjų asmenų teisėmis įtrauktų kreditorių atžvilgiu šis susirinkimas leidžia prisidėti prie ne vieno svarbaus sprendimo. Pagal aukščiau apžvelgtas kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teises, atitinkamai pats kreditorių susirinkimas turi šias teises:

 • Sudaryti kreditorių komitetą (LR JANĮ 44 str. 1 d. 1 p.).
 • Atšaukti iš pareigų kreditorių susirinkimo pirmininką (LR JANĮ 44 str. 1 d. 2 p.).
 • Nustatyti balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarką (LR JANĮ 44 str. 1 d. 3 p.).
 • Su motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl teismo paskirto nemokumo administratoriaus atstatydinimo (LR JANĮ 44 str. 1 d. 4 p.).
 • Spręsti dėl juridinio asmens dalyvavimo įmonių grupės koordinavimo procese, kai juridinis asmuo priklauso įmonių grupei (LR JANĮ 44 str. 1 d. 5 p.).
 • Nustatyti informacijos apie nemokumo procesą ir juridinio asmens finansinę būklę, taip pat nemokumo proceso administravimo išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo kreditoriams tvarką (LR JANĮ 44 str. 1 d. 6 p.).
 • Kreiptis į teismą dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo (LR JANĮ 44 str. 1 d. 7 p.).
 • Leisti turtą parduoti kitu negu iš varžytynių būdu (LR JANĮ 44 str. 1 d. 8 p.).
 • Kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (LR JANĮ 44 str. 1 d. 9 p.).
 • Spręsti kreipimosi į teismą dėl kreditorių patirtos žalos, kuri atsirado dėl šiame įstatyme nustatytų juridinio asmens vadovo ir (ar) nemokumo administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlyginimo klausimą (LR JANĮ 44 str. 1 d. 10 p.).
 • Naudotis kitomis LR JANĮ ir kituose įstatymuose suteiktomis teisėmis (LR JANĮ 44 str. 1 d. 11 p.).

Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra išrenkamas pirmajame kreditorių susirinkime ir juo gali būti tik kreditorius. Tačiau kreditorių susirinkimo pirmininku negali būti kreditorius, jeigu jis per paskutinius 3 metus iki nemokumo bylos iškėlimo buvo juridinio asmens, kuriam iškelta nemokumo byla, jį patronuojančiojo ar jo patronuojamojo juridinio asmens dalyvis, organų narys, vadovas, buhalteris, darbuotojas arba šių asmenų sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais susijęs asmuo (LR JANĮ 48 str.).

Kreditorių susirinkimus šaukia ir juose dalyvauja nemokumo administratorius, tačiau reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę:

 • Kreditorių susirinkimo pirmininkas (LR JANĮ 46 str. 1 d. 1 p.).
 • Kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 1/10 teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos (LR JANĮ 46 str. 1 d. 2 p.).
 • Restruktūrizuojamo juridinio asmens vadovas (LR JANĮ 46 str. 1 d. 3 p.).

Jeigu nemokumo administratorius kreditorių susirinkimo nesušaukia, kreditorių susirinkimą šaukia kreditorių susirinkimo pirmininkas arba kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (LR JANĮ 46 str. 3 d.).

Kokiu turtu tenkinami reikalavimai ir kieno kreditorinis reikalavimas turi pirmumo teisę?

Kreditorių reikalavimai yra tenkinami iš juridinio asmens turto, kuris lieka padengus bankroto proceso išlaidas. Juridinio asmens turtą, iš kurio tenkinami kreditorių reikalavimai, sudaro: (i) juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną; (ii) bankroto proceso metu iš juridinio asmens skolininkų išieškotas turtas; (iii) kitas teisėtai bankroto proceso metu įgytas turtas (LR JANĮ 93 str. 1-2 d.).

Kreditorių reikalavimai tenkinami laikantis LR JANĮ 94-95 str. nustatytos tvarkos. Įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami pirmiausia iš įkeisto turto (LR JANĮ 94 str. 1 d.), o kitų kreditorių reikalavimai laikantis eiliškumo (LR JANĮ 94 str. 2 d.).

Pirmąja eile tenkinami (LR JANĮ 94 str. 2 d. 1 p.):

 • Kreditorių, suteikusių įkeitimu ir (ar) hipoteka neužtikrintą naują ir (ar) tarpinį finansavimą, reikalavimai, kilę juridiniam asmeniui negrąžinus paskolų sutartyse nustatytais terminais.
 • Su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai.
 • Reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą.
 • Reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių iš bankroto metu vykdytos ūkinės komercinės veiklos.

Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai (LR JANĮ 94 str. 2 d. 2 p.).

Laikantis nurodyto eiliškumo kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Antruoju etapu tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos) (LR JANĮ 94 str. 3 d.).

Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami tik po to, kai patenkinami atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą (LR JANĮ 94 str. 4 d.).

Patyrusi ir didelį žinių bagažą sukaupusi „Motieka ir Audzevičius“ nemokumo teisės ekspertų komanda nemokumo bylose konsultuoja tiek skolininkus, tiek kreditorius ir kitus nemokumo proceso dalyvius ir suinteresuotus asmenis.

Jei kyla papildomų klausimų apie kreditorių teises nemokumo procese, pavyzdžiui, kai siekiama įtraukimo į bylą trečiųjų asmenų teisėmis ir teikiamas kreditorinis reikalavimas (bankroto byloje ar restruktūrizuojant bendrovę), arba aktualus kreditorių teisių gynimas – galime padėti.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį