Restruktūrizavimo procesas: sąlygos ir įgyvendinimas

restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizacija – kas tai ir kada pradedamas šis procesas? Įmonės restruktūrizavimas suprantamas kaip visuma Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (LR JANĮ) numatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (LR JANĮ 2 str. 10 d.).

Įmonės restruktūrizacija – kada ji galima ir kokios sąlygos būtinos?

Restruktūrizavimo proceso metu gali būti pakeičiama ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių turtas, jas jungiant ar skaidant, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai ir kt.

Juridinio asmens veiklai restruktūrizacijos proceso metu vadovauja, jo turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja juridinio asmens vadovas, kuris taip pat atsako ir už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą (LR JANĮ 102 str.).

Papildomai restruktūrizacijos procese gali būti paskirtas ir nemokumo administratorius, kuris: (1) gina visų kreditorių, taip pat juridinio asmens teises ir teisėtus interesus; (2) imasi priemonių, kad būtų parengtas, pateiktas tvirtinti ir įgyvendintas restruktūrizavimo planas; (3) konsultuoja restruktūrizavimo plano projekto rengimo klausimais; (4) prižiūri restruktūrizavimo plano vykdymą; (5) informuoja juridinio asmens valdymo organus, kreditorių susirinkimą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreipiasi į teismą dėl restruktūrizacijos bylos nutraukimo; (6) informuoja teismą apie kitų teismų priimtų sprendimų bylose, kuriose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, įsiteisėjimą; (7) šaukia kreditorių susirinkimus ir juose dalyvauja; (8) vykdo kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus; (9) rengia restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitą ne rečiau kaip už kiekvieną juridinio asmens finansinių metų ketvirtį priežiūros institucijos nustatyta tvarka; (10) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas (LR JANĮ 103 str. 1 d.).

Įmonės restruktūrizavimas yra galimas tuo atveju, jeigu juridinis asmuo tenkina visas šias sąlygas:

 • turi finansinių sunkumų (LR JANĮ 21 str. 1 d. 1 p.);
 • gyvybingas (LR JANĮ 21 str. 1 d. 2 p.).;
 • nėra likviduojamas dėl bankroto (LR JANĮ 21 str. 1 d. 3 p.).

Teismas atsisako iškelti restruktūrizacijos bylą, jeigu nėra bent vienos aukščiau nurodytos įmonės restruktūrizacijai reikalingos sąlygos arba egzistuoja bent viena iš šių aplinkybių:

 • restruktūrizavimo plano projektas, jeigu jis turėjo būti pateiktas, neatitinka šiam keliamų reikalavimų (LR JANĮ 22 str. 1 d. 2 p.);
 • restruktūrizacijos plano projekte, jeigu jis turėjo būti pateiktas, numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto (LR JANĮ 22 str. 1 d. 3 p.).

Jeigu egzistuoja aukščiau nurodytos aplinkybės, dėl kurių restruktūrizavimo bylos iškėlimas yra negalimas, ir teismas padaro išvadą, kad juridinis asmuo yra nemokus, tokiu atveju teismas priima nutartį atsisakyti iškelti tokio tipo bylą ir iškelia bankroto bylą (LR JANĮ 22 str. 1 d. 3 p.).

Restruktūrizavimo planas – esminiai jo aspektai

Siekiant iškelti restruktūrizacijos bylą, svarbią reikšmę turi tiek juridinio asmens gyvybingumas ir finansinė padėtis, tiek ir restruktūrizavimo plano projektas, kuris turi ne tik atitikti LR JANĮ reikalavimus, bet ir realiai įrodyti juridinio asmens galimybes įveikti finansinius sunkumus.

Už restruktūrizavimo plano parengimą atsako juridinio asmens vadovas. Restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta:

 • trumpas juridinio asmens apibūdinimas (veiklos pobūdis, turtas ir įsipareigojimai, darbuotojų skaičius) (LR JANĮ 104 str. 2 d. 1 p.);
 • finansinių sunkumų priežastys ir mastas (LR JANĮ 104 str. 2 d. 2 p.);
 • juridinio asmens restruktūrizacijos tikslai (LR JANĮ 104 str. 2 d. 3 p.);
 • restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė, kuri negali viršyti 4 metų (LR JANĮ 104 str. 2 d. 4 p.);
 • juridinio asmens kreditorių, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, sąrašas (LR JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.);
 • restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių pagal kreditorių grupes sąrašas (LR JANĮ 104 str. 2 d. 6 p.);
 • laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias juridinis asmuo yra suteikęs tretiesiems asmenims (LR JANĮ 104 str. 2 d. 7 p.);
 • informacija apie bylas, kuriose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai (LR JANĮ 104 str. 2 d. 8 p.);
 • juridinio asmens skolininkų, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, sąrašas (LR JANĮ 104 str. 2 d. 9 p.);
 • kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti (LR JANĮ 104 str. 2 d. 10 p.);
 • informacija apie naują finansavimą, nurodant numatomų gauti paskolų dydį ir sąlygas bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus finansavimo šaltinius (LR JANĮ 104 str. 2 d. 11 p.);
 • kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių vertine išraiška palyginimas juridinio asmens restruktūrizacijos ir bankroto atvejais (LR JANĮ 104 str. 2 d. 12 p.);
 • restruktūrizacijos plane numatytų priemonių ekonominio ir teisinio pagrįstumo vertinimas, apimantis pagrindimą, kad šios priemonės leis juridiniam asmeniui įveikti finansinius sunkumus, išsaugoti gyvybingumą ir išvengti bankroto (LR JANĮ 104 str. 2 d. 13 p.);
 • restruktūrizacijos proceso administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta nemokumo administratoriaus, jeigu prašoma jį paskirti, atlygio suma (LR JANĮ 104 str. 2 d. 14 p.);
 • juridinio asmens verslo planas, kuriame nurodytos priemonės finansiniams sunkumams įveikti (LR JANĮ 104 str. 2 d. 15 p.);
 • kita svarbi informacija (LR JANĮ 104 str. 2 d. 16 p.).

Restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti juridinio asmens dalyviai (LR JANĮ 106 str. 1 d.) ir šio plano paveikiami kreditoriai atskirose grupėse (LR JANĮ 107 str. 1 d.):

 • laikoma, kad juridinio asmens dalyviai pritarė plano projektui, jeigu šiam pritarta juridinio asmens dalyvių susirinkime dalyvaujančių juridinio asmens dalyvių daugiau kaip 1/2 balsų dauguma (LR JANĮ 106 str. 2 d.);
 • laikoma, kad kreditoriai pritarė restruktūrizavimo plano projektui, jeigu kiekvienoje kreditorių grupėje (egzistuoja 2 grupės: (1) kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka; (2) kitų kreditorių) restruktūrizavimo plano projektui pritarė restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų teismo patvirtintų šios grupės kreditorių reikalavimų sumos (LR JANĮ 107 str. 2 d.).

Jeigu restruktūrizavimo plano projekte, kuriam pritarė juridinio asmens dalyviai ir kreditoriai, numatyta restruktūrizuojamam juridiniam asmeniui suteikti valstybės pagalbą, turi būti kreipiamasi į Europos Komisiją dėl restruktūrizavimo plano projekte numatytos valstybės pagalbos suteikimo (LR JANĮ 109 str.).

Restruktūrizavimo plano projektą, kuriam pritarta, nemokumo administratorius (jeigu paskirtas) arba juridinio asmens vadovas privalo pateikti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (LR JANĮ 110 str. 1 d.). Šis terminas motyvuotu prašymu gali būti pratęstas, tačiau bendrai negali viršyti 6 mėnesių (LR JANĮ 110 str. 2-3 d.).

Tokio tipo plano projektui keliama ne viena sąlyga ir daugybė reikalavimų, tad neretai jį sudaryti padeda patyrę nemokumo teisės ekspertai.

Kas nutinka, jei planas netvirtinamas ar restruktūrizavimo byla yra nutraukiama teismo?

Tais atvejais, kai teismas yra priėmęs sprendimą nutraukti restruktūrizacijos bylą ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos yra praėję mažiau kaip 5 metai, restruktūrizavimo byla gali būti iškelta tik tuo atveju, jeigu kartu su pareiškimu dėl restruktūrizacijos bylos iškėlimo teismui yra pateikiamas su juridinio asmens dalyviais ir kreditoriais suderintas restruktūrizavimo plano projektas (LR JANĮ 24 str. 2–3 d.).

Nemokumo administratoriui (jeigu paskirtas) arba juridinio asmens vadovui pateiktus restruktūrizavimo planą teismui, šis per 14 dienų nuo restruktūrizavimo plano pateikimo dienos priimą nutartį dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo (LR JANĮ 111 str. 2 d.).

Įmonės restruktūrizavimo planas nėra tvirtinamas, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

 • projektas neatitinka jam keliamų reikalavimų ir (ar) per nustatytus terminus nebuvo gautas juridinio asmens dalyvių ir kreditorių pritarimas (LR JANĮ 111 str. 3 d. 1 p.);
 • projektui nepritarusių kreditorių reikalavimų tenkinimo apimtis būtų mažesnė negu bankroto atveju (LR JANĮ 111 str. 3 d. 2 p.);
 • projekte numatytos naujo finansavimo priemonės nėra būtinos restruktūrizavimo planui įgyvendinti ir nepagrįstai riboja projektui nepritarusių kreditorių interesus (LR JANĮ 111 str. 3 d. 3 p.);
 • projekte numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto (LR JANĮ 111 str. 3 d. 4 p.);
 • projektas neatitinka valstybės pagalbos teikimo reikalavimų (LR JANĮ 111 str. 3 d. 5 p.);
 • nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos juridinis asmuo nemoka mokesčių (LR JANĮ 111 str. 3 d. 6 p.).

Teismui patvirtinus restruktūrizavimo plano projektą, kreditorių reikalavimai tenkinami restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais.

Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš šių pagrindų:

 • nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas (LR JANĮ 114 str. 1 d. 1 p.);
 • teismas nepatvirtina restruktūrizavimo plano (LR JANĮ 114 str. 1 d. 2 p.);
 • nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius (LR JANĮ 114 str. 1 d. 3 p., 2 d.);
 • juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius (LR JANĮ 114 str. 1 d. 4 p., 2 d.);
 • nepateikiama galutinė restruktūrizavimo ataskaita (LR JANĮ 114 str. 1 d. 5 p.).

Restruktūrizavimo bylos nutraukimo pasekmės:

 • nuo teismo nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos visi restruktūrizavimo plane numatyti susitarimai dėl kreditorių pagalbos finansiniams sunkumams įveikti netenka galios, jeigu juridinis asmuo ir kreditoriai nesusitarė kitaip (LR JANĮ 115 str. 1 d.);
 • palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytas prievoles, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios (LR JANĮ 115 str. 2 d.);
 • tuo atveju, jeigu nutraukiant restruktūrizavimo bylą bet kuriuo iš aukščiau nurodytų pagrindų teismas nustato, kad juridinis asmuo yra nemokus, ta pačia nutartimi yra iškeliama bankroto byla (LR JANĮ 114 str. 3 d.).

Teismas priima sprendimą baigti restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš šių pagrindų:

 • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų (LR JANĮ 117 str. 1 d. 1 p.);
 • juridinis asmuo atsiskaito su visais kreditoriais (LR JANĮ 117 str. 1 d. 2 p.);
 • patvirtinama galutinė restruktūrizavimo ataskaita (LR JANĮ 117 str. 1 d. 3 p.).

Įmonės restruktūrizavimas (arba restruktūrizacija) ir daug teisinių subtilybių apimantis restruktūrizavimo procesas individualiu atveju vis dar kelia daug klausimų, o reikalingų atsakymų neradote šiose teisininko įžvalgose? Mūsų komanda pasiruošusi atsakyti į visus rūpimus klausimus.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį