MTEP – verslui mažai pažįstama, bet labai vertinga mokestinė lengvata

MTEP lengvata
Mantas Juozaitis

Mokesčiai ir mokestiniai ginčai

+37052000777

Mūsų kaimynėse šalyse ir apskritai daugelyje ES valstybių (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir t.t.) yra nustatytos vadinamos „patent box“ mokestinės lengvatos. Lietuva ne išimtis, pas mus taip pat taikoma ši lengvata, kuri itin patraukli tarp verslo subjektų.

Šiame straipsnyje pateikiame svarbiausią informaciją, kuri padės suprasti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros (MTEP) lengvatos naudojimo galimybes.

Ši lengvata taikoma tik juridiniams asmenims ir apima tiek sumažintą pelno mokesčio tarifą (5 % vietoj įprastų 15 %), tiek ir galimybę tris kartus iš pajamų atskaityti patirtas MTEP sąnaudas.

1. MTEP lengvata. Kas tai?

MTEP – sisteminga kūrybinė gamtos, kultūros, žmogaus ir visuomenės pažinimo veikla bei jos rezultatų panaudojimas.

MTEP apima keletą veiklos sričių:

 1. eksperimentinę (kultūrinę, socialinę) plėtrą – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius;
 2. fundamentinius mokslinius tyrimus – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų;
 3. taikomuosius mokslinius tyrimus – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skirti specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

Lietuvos teismuose jau yra šiek tiek praktikos dėl MTEP veiklos apibrėžimo ir skirtingų veiklų atskyrimo.

Vienoje byloje bendrovė, teikianti sprendimus ir paslaugas telekomunikacijų srityje, vykdė naują projektą („Projektas“). Bendrovei skirtas finansavimas buvo sumažintas, nes nebuvo kuriami nauji dirbtinio intelekto algoritmai, o buvo pasinaudota jau sukurta programine įranga. Tuo tarpu vykdomo Projekto tikslas buvo sukurti alternatyvą operatoriaus apžiūrai. Dėl šių priežasčių projektu buvo įgyvendinti 72 % suplanuotų rezultatų.

LVAT labai išsamiai išaiškino, kad vadovaujantis Frascati vadovo 2.12 punktu, MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka naujoms žinioms įgyti, visuma.

Frascati vadovas (2.13 punktas) numato šiuos kriterijus, kad veikla būtų priskirta MTEP:

 • Nauja (originali) veikla. Ja siekiama naujų sprendinių (naujumo), jei egzistuoja mokslinė ir (arba) technologinė problema (kurios sprendimui reikalingas projektas), kuriai spręsti žinios nėra viešai prieinamos, ir (arba) egzistuojančios žinios dar nebuvo taikytos atitinkamame verslo sektoriuje; projekte numatoma vykdyti veikla turi būti siekiama įgyti naujų ar papildomų žinių ir ši veikla turi būti nukreipta siekti specifinių praktinių tikslų; MTEP veikla turi būti nukreipta į naujų žinių įgijimą, siekiant kurti naujus ar iš esmės patobulintus produktus; MTEP veikla nelaikoma kopijavimo, imitavimo ar analizės būdu įgytos žinios, kadangi jos nėra laikomos naujomis.
 • Kūrybiška veikla. Tokios veiklos turi būti pagrįstos neakivaizdžiomis idėjomis ir (arba) hipotezėmis. Įgyvendinant projektą sukuriami nauji problemų sprendimo metodai, atrandamos naujos turimų mokslinių žinių taikymo galimybės bei nauji priemonių ar technologijų panaudojimo būdai ir neapsiribojama tik įprastų techninio pobūdžio problemų sprendimu; vykdant projektą turi dalyvauti atitinkamos kompetencijos tyrėjai, potencialiai gebėsiantys vykdyti numatytas veiklas ir pasiekti planuojamus rezultatus.
 • Neapibrėžta veikla. Kai egzistuoja tikimybė, kad nepavyks įgyti naujų žinių, reikalingų įvardintai problemai spręsti, arba įgyti pakankamos kokybės ar kiekybės naujų žinių, kad būtų sukurti nauji produktus ar iš esmės patobulinti,
 • Sisteminga veikla. MTEP turėtų būti vykdoma pagal nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso eigą ir tarpinius bei galutinius rezultatus; projekto dokumentacija turi atitikti MTEP projektinę veiklą, kuri nukreipta, kad būtų tenkinti specifiniai poreikiai, ir kuriai skirti atskiri žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.
 • Perduodama ir (arba) atkartojama veikla. Projekto metu planuojamos gauti naujos žinios turi būti kodifikuojamos (dokumentuojamos).

Naujų žinių kodifikacija sudaro galimybes jas perduoti, užtikrinant galimybę kitiems tyrėjams panaudoti ir atkartoti rezultatus savo MTEP veikloje.

Pasak LVAT, kad veikla būtų priskirta MTEP, ji turi atitikti visus aukščiau nurodytus kriterijus. Jeigu projekto veiklos neatitinka bent vieno iš penkių kriterijų, jos negali būti priskirtinos MTEP.

 2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms pasinaudoti MTEP lengvata.

Įmonėms, norinčioms pasinaudoti MTEP lengvata, taikomi šie reikalavimai:

 • Vykdoma veikla privalo būti susijusi su MTEP veiklos sritimis (eksperimentinė veikla; fundamentiniai moksliniai tyrimai; taikomieji moksliniai tyrimai).
 • MTEP sąnaudos turi būti susijusios su įprastine veikla, iš kurios yra ar bus uždirbamos pajamos.
 • MTEP turi būti būdingas naujumo elementas, turi būti siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą.

3. Trumpai apie MTEP sąnaudas.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriama:

 • MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.
 • Komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos.
 • MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir (ar) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos.
 • Sąnaudos, patirtos įsigyjant dalį MTEP darbų iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas.
 • Nuo nurodytų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo (importo) PVM sumos, nelaikomos MTEP sąnaudomis.

4. Tarifo taikymas pajamoms iš MTEP veiklos.

Nuo 2018 m. Lietuvos įmonių ir nuolatinių buveinių MTEP veikla sukurtas turtas apmokestinamas 5 % mokesčio tarifu, jeigu:

 • Pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūrusi Lietuvos įmonė ar užsienio įmonės nuolatinė buveinė ir tik ji dėl minėtų uždirbamų pajamų patiria visas išlaidas.
 • Turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumo, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

 5. Apmokestinamojo pelno dalies apskaičiavimas.

Apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apskaičiuojama pagal šią formulę:

(tinkamos finansuoti išlaidos / visos išlaidos) x pelnas iš turto naudojimo

Tinkamos finansuoti išlaidos“ – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskiriamos prie MTEP darbų sąnaudų, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Tokioms sąnaudoms negalima priskirti  sąnaudų dėl susijusių asmenų veiklos. Turto, kurį kuriant jau buvo pasinaudota MTEP lengvata,  įsigijimo išlaidos taipogi nelaikomos tinkamomis finansuoti. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų finansuoti išlaidų suma padidinama 30 %, tačiau ši padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą.

„Visos išlaidos“ – tinkamos finansuoti išlaidos, turto, kurį kuriant jau buvo pasinaudota MTEP lengvata,  įsigijimo išlaidos ir visos kitos sąnaudos (leidžiami ir ribojami atskaitymai), išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.

„Pelnas iš turto naudojimo“ – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties vieneto vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

6. Proporcijos apskaičiavimas, kuomet dalis sąnaudų tenka ne tik MTEP darbams.

Tokiu atveju, jeigu dalis sąnaudų tenka ne tik MTEP darbams, turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

Pavyzdys. Bendrovė 2020–2021 m. vykdė mokslinius tyrimus ir sukūrė pagal autorių teisę saugojamą telefoninių ryšių programą. 2021 m. bendrovė įgijo autorių teisės į šią naujai sukurtą kompiuterinę programą.

Vykdant MTEP veiklą, t. y. kuriant šią telefoninę programą, 2020–2021 m. buvo patirtos 60 000 EUR (45 000 EUR (2020 m.) + 15 000 EUR (2021 m.)) MTEP darbų sąnaudos, atskaitytinos iš pajamų tris kartus, kaip nurodyta PMĮ 171 str., taip pat apskaičiuotos 22 000 EUR, t. y. 2020–2021 m. po 11 000 EUR, ilgalaikio turto (išskyrus pastatų), naudojamo MTEP veikloje kuriant šią telefoninių ryšių programą, nusidėvėjimo sąnaudos.

Bendrovės apskaičiuota kompiuterinės programos tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 60 000 EUR (45 000 + 15 000) bei programos kūrimo MTEP veikloje visų išlaidų suma yra 82 000 EUR (60 000 + 22 000). Šiuo atveju apskaičiuojama į formulę įtraukiamų kompiuterinės programos tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 78 000 EUR (60 000 + (60 000 x 30 proc.)).

Pradėjus platinti šią kompiuterinę programą, bendrovė už 2022 m. mokestinį laikotarpį apskaičiuoja 78 000 EUR apmokestinamąjį pelną iš telefoninių ryšių programos platinimo.

Apskaičiuojama 74 795,12 EUR (78 000 EUR (tinkamos finansuoti išlaidos) : 82 000 EUR (visos išlaidos) x 78 000 EUR (apmokestinamasis pelnas iš telefoninių ryšių programos platinimo) apmokestinamojo pelno dalis, kuri apmokestinama 5 proc. tarifu, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – 4 000 EUR yra apmokestinama taikant pagrindinį 15 proc. tarifą.

7. Ar MTEP darbų sąnaudas galima sumažinti šiais tikslais gauta savivaldybės, valstybės ar Europos Sąjungos parama?

Nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų sumos negali būti prisikariamos MTEP darbų sąnaudoms.

Jeigu vieną mokestinį laikotarpį bendrovė pritaiko MTEP lengvatą visoms MTEP sąnaudoms, tačiau jam pasibaigus kitą laikotarpį už tą MTEP projektą gauna valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos finansinę paramą, tokiu atveju bendrovė turi patikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją ir gautos finansinės paramos suma sumažinti to laikotarpio MTEP sąnaudas.

8. Pagrindinės klaidos ir problemos, kurias daro juridiniai asmenys, siekiantys gauti ar turintys MTEP lengvatą.

Pagrindinis kriterijus, atskiriantis MTEP veiklą nuo kitų su ja susijusių veiklos rūšių, yra MTEP veiklos naujumas ir tiksliai neapibrėžtas toks veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad subjektas, turėdamas veiklai reikalingų žinių, negali iš anksto numatyti ar žinoti gaunamo rezultato.

Pagalbiniai kriterijai, kuriais remiantis MTEP veikla atskiriama nuo kitų, su ja susijusių, veiklos rūšių:

 • Vykdoma veikla siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą – įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ar stebimą tikrovę, sukurti naują medžiagą, produktą, metodą ar technologiją, arba jau sukurtą iš esmės patobulinti.
 • Veikloje naujai pritaikomos žinios ir technologijos.
 • Yra didelė tikimybė, kad projekto rezultatai bus naudingi, pritaikomi ir įdomūs ne tik jį vykdantiems subjektams; tikėtina, kad šie rezultatai bus patentuoti.
 • Didžioji dauguma projekto vykdytojų yra asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nemaža jų dalis turi mokslo laipsnį ar ilgalaikės darbo MTEP projektuose patirties.
 • Projektui vykdyti naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai.

 

Kad MTEP veikla būtų pripažinta, ji turi atitikti visus aukščiau minimus kriterijus.

Neretai subjektai, norintys vykdyti MTEP veiklą, šiai sričiai priskiria įvairių mokymų rengimus, pvz., personalo parengimas atlikti tam tikras užduotis, tačiau toks situacijos traktavimas yra klaidingas.

MTEP veikla taip pat nelaikoma kita susijusi mokslinė ar technologinė veikla, pvz., mokslinės informacijos rinkimas, tos informacijos kodavimas.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį