„Terra incognita“ tarptautiniame arbitraže: „užantspauduoti pasiūlymai“

tarptautinis arbitražas

Dar prieš pandemiją verslo ir teisininkų bendruomenė vis daugiau dėmesio skyrė, kad arbitražo procedūros būtų greitesnės ir veiksmingesnės. Būtent dėl šios priežasties tarptautiniame arbitraže atsirado nauja priemonė – „Užantspauduoti pasiūlymai“ (angl. sealed offers).

Sealed offer reiškia vienos arbitražo šalies pasiūlymą kitai arbitražo šaliai „without prejudice save as to costs“ (liet. be prejudicijos, išskyrus klausimams, susijusiems su patirtomis išlaidomis) sudaryti taikos sutartį šiame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Sealed offer teikianti šalis siekia kelių tikslų: (i) sudaryti taikos sutartį dėl ginčo, (ii) bandyti perkelti savo patirtas arbitražo išlaidas kitai šaliai, jei pastaroji neakceptuos sealed offer sąlygų.

Šiandien šią priemonę taikyti arbitraže skatina ICC, kuri savo 2019 m. Pranešime šalims ir arbitražo teismams atkreipė dėmesį, kad sealed offers gali būti naudojami vykstant ir arbitražo procesui pagal ICC taisykles.

Kodėl verta apsvarstyti galimybę pateikti sealed offers ar rimtai apgalvoti šio pasiūlymo atsisakymo pasekmes?

Sealed offers leidžia ne tik pasiekti taikų susitarimą dėl ginčo bei šį ginčą užbaigti greičiau, bet ir tam tikrais atvejais gali leisti pralaimėjusiai ginčo šaliai sutaupyti dalį patirtų arbitražo išlaidų. Be to, sealed offers pateikimas nekelia rizikos, kad šį pasiūlymą atmetusi šalis galės panaudoti sealed offers sąlygas kaip įrodymą arbitražo bylos nagrinėjimo metu. Taip yra todėl, kad sealed offers paprastai arbitražo teismui ar institucijai teikiami esant arbitražo proceso atskyrimui į kelis etapus (bifurkacijai): sealed offers arbitražo teismui teikiami po sprendimo dėl esmės priėmimo užantspauduotame (užklijuotame) voke su užrašu „without prejudice save as to costs“. Tokį patį voką gauna ir sealed offer gavėja (kita šalis), kuri gali akceptuoti ar neakceptuoti šio pasiūlymo iki to laiko, kol arbitražo teismas priims arbitražo sprendimą dėl esmės. Taigi, iki kol arbitražo teismas priims sprendimą dėl esmės, jis nežinos sealed offer sąlygų, o kita šalis galės šį pasiūlymą akceptuoti ar neakceptuoti.

Kokios yra sealed offers akceptavimo ar neakceptavimo pasekmės:

  • Sealed offer akceptavimo atveju arbitražo šalys sudaro taikos sutartį. Taigi savarankiškai išsprendžia ginčą be arbitražo teismo pagalbos ir (ar) įsikišimo.
  • Laimėjusiai arbitražą šaliai neakceptavus sealed offer, kuomet pagal arbitražo sprendimą dėl esmės ji gauna daugiau, nei nurodyta sealed offer sąlygose (pvz., suma, pasiūlyta sealed offer, yra mažesnė už sumą, priteistą pagal arbitražo sprendimą dėl esmės), pastaroji neprisiims neigiamų ir nenaudingų sealed offer sąlygų neakceptavimo pasekmių.
  • Laimėjusiai arbitražą šaliai neakceptavus sealed offer, kuomet pagal arbitražo sprendimą dėl esmės ji gauna mažiau, nei nurodyta sealed offer sąlygose (pvz., suma, pasiūlyta sealed offer, yra didesnė už sumą, priteistą pagal arbitražo sprendimą dėl esmės), laimėjusi arbitražą šalis prisiima riziką, kad arbitražo teismas gali nukrypti nuo bendro principo loser pays all (liet. visas išlaidas privalo padengti bylą pralaimėjusi šalis) ir perkelti jai kitos arbitražo šalies patirtas arbitražo išlaidas, skaičiuojant nuo sealed offer galiojimo termino pabaigos (kuris nurodytas sealed offer). Laimėjusi arbitražą šalis gali būti laikoma neprotinga ir neracionalia, kadangi nepagrįstai atsisakė nuo galimai palankesnių jai sąlygų bei taip užvilkino arbitražo procesą sealed offer neakceptavimo atveju.

Praktinis pavyzdys: vienoje ICC arbitražo byloje tarp pasaulinį žinomumą elektros įrangos ir programų kūrimo bendrovių NDrive, Navigation Systems S.A. ir LG Electronics Inc. arbitražo teismas vertino sealed offer neakceptavimo pasekmes arbitražo išlaidų paskirstymui. Šioje byloje NDrive atmetė LGE 3 milijonų USD vertės sealed offer, pateiktą arbitražo proceso pradžioje. Arbitražo teismas, nagrinėdamas bylą dėl esmės, NDrive priteisė iš viso 1 482 568,12 USD plius 26 424,08 EUR. Arbitražo teismas, atsižvelgęs į reikšmingas bylai aplinkybes, pripažino, kad NDrive sealed offer atmetimas buvo nepagrįstas. Teismas nusprendė perkelti net 75 % LGE patirtų arbitražo išlaidų NDrive po sealed offer galiojimo (akceptavimo) termino pabaigos. Iš viso LGE buvo priteista 445 821,09 USD (75 %) vietoj 594 428,12 USD.

Taigi tinkamai apgalvotas ir surašytas sealed offer yra galingas ginklas, galintis ne tik padėti arbitražo šalims pasiekti taikų susitarimą, bet ir būti strateginiu žingsniu bet kuriai arbitražo šaliai siekiant ateityje perkelti dalį savo patirtų arbitražo išlaidų kitai arbitražo šaliai.

Ar įmanoma pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvoje arbitražo sprendimą, priimtą sealed offer pagrindu?

Analizuojant tokio arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje klausimą, pirmiausia verta atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje yra teismų praktikos pavyzdžių, leidžiančių pripažinti arbitražo teismo sprendimus esant proceso bifurkacijai. Be to, CPK numato savotišką analogiją, numatančią, kad Lietuvos teismas turi teisę išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą papildomu sprendimu (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). Taigi atskiro arbitražo teismo sprendimo dėl arbitražo išlaidų priėmimo galimybė yra žinoma Lietuvos teismams, toks arbitražo teismo atskiras sprendimas gali būti pripažintas ir leistas vykdyti Lietuvoje.

Kitas įdomus praktinis momentas – ar Lietuvoje pavyktų pripažinti ir leisti vykdyti tokį atskirą (ar pagrindinį) arbitražo teismo sprendimą, priimtą sealed offer pagrindu, kuomet arbitražo teismas nukrypo nuo principo loser pays all bei perkėlė dalį pralaimėjusios arbitražo šalies patirtų arbitražo išlaidų laimėjusiai ginčą šaliai dėl pastarosios sealed offer sąlygų neakceptavimo? Šiuo atveju CPK taip pat numato galimą atsakymą į šį klausimą. Lietuvos teismai, remdamiesi CPK 93 str. 4 d., turi diskreciją nukrypti nuo principo loser pays all bei paskirstyti bylinėjimosi išlaidas atsižvelgdami į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindami priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Taigi net ir arbitražo teismui nukrypus nuo principo loser pays all bei perkėlus dalį pralaimėjusios arbitražo šalies patirtų arbitražo išlaidų ginčą laimėjusiai šaliai, toks arbitražo teismo sprendimas savaime neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir galėtų būti pripažintas ir leistas vykdyti Lietuvoje.

Išvada

Apibendrinant, sealed offer yra potenciali priemonė arbitražo šaliai ne tik bandyti taikiai susitarti su kita šalimi bei užbaigti arbitražo procesą, bet ir bandyti apsisaugoti nuo principo loser pays all taikymo jos atžvilgiu bei bandyti sumažinti galimai jos nenaudai priteistų arbitražo išlaidų dydį perkeliant dalį šių išlaidų kitai arbitražo šaliai.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį