Valstybės subsidija darbdaviams paskelbus prastovą

subsidija darbdaviams paskelbus prastovą
Aivaras Grigas

Sandoriai ir įmonių teisė

+37052000777

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-04-07 dar kartą persvarstė Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo nuostatas, siekdamas užtikrinti minimalias pajamas darbuotojams ir palengvinti finansinę naštą darbdaviams karantino ir ekstremalios situacijos metu.

Pateikiame atnaujintą informaciją ir pagrindinius kriterijus bei sąlygas darbdaviams, kurie siekia išsaugoti darbo vietas savo darbuotojams, skelbdami jiems prastovą ir taip įgydami teisę gauti valstybės subsidiją. Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimo priimti įstatymų pakeitimai įsigalios juos pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Prastovos skelbimo pagrindas. Darbuotojui ar darbuotojų grupei darbdavio iniciatyva gali būti skelbiama prastova dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino ir darbdaviui dėl to negalint suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.

Prastovos įforminimas bendrovėje. Prastovos skelbimo tvarka:

 • Paskelbiama bendrovės vadovo įsakymu, kuriame privalo būti nurodyta:

(a) prastovos paskelbimo pagrindas, nurodant, kad dėl 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207 paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo;
(b) prastovos rūšis (prastova ar dalinė prastova);
(c) prastovos terminas (jeigu įmanoma, nurodyti tiksliai, jeigu ne – iki atskiro įsakymo paskelbimo);
(d) sąrašas darbuotojų, kuriems skelbiama prastova;
(e) apmokėjimo už prastovą dydis;
(f) nurodymas, kad iš darbuotojų, kuriems paskelbta prastova, nereikalaujama atvykti į darbovietę.

 • Su įsakymu darbuotojai privalo būti supažindinami pasirašytinai, tačiau atsižvelgiant į esančią ekstremalią situaciją, manytina, kad informavimas el. paštu (ypač jeigu tai aprašyta darbdavio vidaus tvarkos taisyklėse) taip pat būtų tinkamas.
 • Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui. Tie darbdaviai, kurie prastovą paskelbė iki pakeitimų įsigaliojimo, privalo pranešti Valstybinei darbo inspekcijai ne vėliau kai per 3 darbo dienas nuo Darbo kodekso pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pastebėtina, kad į Valstybinę darbo inspekciją galima kreiptis jau dabar, nelaukiant teisės aktų įsigaliojimo dienos.

Darbo užmokesčio mokėjimas prastovos laikotarpiu. Prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) darbo užmokestį (šiuo metu 607 EUR bruto), kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

Subsidija. Dalis darbdavio patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų kompensuojama valstybės. Tokios kompensacijos (subsidijos) darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo darbuotojo priskaičiuoto darbo užmokesčio ir darbdavio pasirinkimu sudaro:

 • 70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (šiuo metu 910,5 EUR bruto); arba
 • 90 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1 MMA (607 EUR bruto).

Bet kuriuo atveju darbo užmokestis, kuriam taikoma subsidija, negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis.

Dalinė prastova. Darbdavys turi teisę skelbti dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Darbo užmokestis mokamas už faktiškai išdirbtą laiką, o už prastovos laiką apmokama kaip už prastovą. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui.

Kriterijai darbdaviams. Subsidiją galės gauti tik tie darbdaviai, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 • kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
 • kuriems nėra iškelta bankroto byla ir nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
 • kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

Administratorius. Darbdavys dėl subsidijos skyrimo kreipiasi ir registruojasi į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.

Subsidijos gavimo tvarka. Kreipiantis pirmą kartą, Užimtumo tarnybai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Pasiūlymo forma.
 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Prašymo forma.
 • Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą (t.y. vadovo įsakymą), kopija.

Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais, teikiami aukščiau paminėtuose antrame ir trečiame punktuose nurodyti dokumentai bei darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai. Teikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu skyrimo kreipiasi tik vieną kartą, taip pat tais atvejais, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subsidijos darbo užmokesčiui gavimo dienos pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus.

Kreiptis galima pateikiant nurodytus dokumentus elektroniniu paštu į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentus, pasirašius elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

Į Užimtumo tarnybą galima kreiptis jau dabar.

Darbo vietų išlaikymas. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

Subsidijos mokėjimo laikotarpis. Subsidija darbo užmokesčiui būtų mokama visu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu.

Darbuotojų informavimas. Atsižvelgiant į tai, kad Užimtumo tarnybai privaloma pateikti darbuotojų asmeninius duomenis, darbdavys turėtų informuoti visus darbuotojus (konkrečiai kiekvieną darbuotoją individualiai), nurodytus Prašyme išmokėti subsidiją, kad siekiant gauti subsidiją darbo užmokesčiui, konkretaus darbuotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, darbo užmokestis) bus naudojami registracijai Užimtumo tarnyboje.

Darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį. Pažymėtina, kad ir po aukščiau nurodytų pakeitimų išlieka Darbo kodekso 56 straipsnyje numatyta darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį, prastovai užsitęsus ilgiau kaip 30 dienų iš eilės ar daugiau kaip 45 dienas per paskutinius 12 mėnesių.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį