Kaip MiCA reglamentas keis kriptovaliutų verslą ir kripto rinką?

kriptoverslo reguliavimas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų („MiCA reglamentas“) nuostatos dėl kriptoturto paslaugų licencijavimo įsigalios tik 2024 m. pabaigoje. Nors dar yra laiko, su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjams jau reikia intensyviai ruoštis – adaptuoti verslo procesus ir ruošti dokumentaciją veiklos leidimui (licencijai) gauti. Apžvelkime, kas yra MiCA reglamentas, ko juo siekiama ir kaip reguliavimas paveiks kriptovaliutas, su jomis susijusius verslus ir, apskritai, kaip keisis kripto rinka?

Kas yra MiCA reglamentas ir kokia jo esmė žvelgiant į globalią kripto rinką?

Vis dažniau matomas MiCA trumpinys koduoja kriptoturto rinkas reguliuojančių nuostatų pavadinimą anglų k. – Markets in Crypto-Assets Regulation. Tai nuostatos, harmonizuojančiomis kripto valiutų rinką Europos Sąjungoje. Esminis šių nuostatų tikslas yra:

 • padidinti skaidrumą;
 • užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą siekiant suvaldyti su kriptoturtu susijusias rizikas;
 • išlaikyti finansinį visos kriptoturto rinkos stabilumą.

Nors kriptoturtas atvėrė daug naujų galimybių įvairiems verslams, įvairios institucijos bei teisininkai mato gana didelę šios veiklos riziką dėl pinigų plovimo prevencijos. Naujais standartais tam tikroms veikloms siekiama sumažinti rizikas, užkirsti kelią sukčiavimo atvejams. Apskritai, siekiama, kad dar gana nauja kripto valiutų rinka bei su ja susijusios paslaugos būtų saugesnės ir geriau reguliuojamos.

MiCA reglamentas numato, kad kriptoturto paslaugas galės teikti tik Europos Sąjungoje licencijuoti juridiniai asmenys ir kitos įmonės, kurie privalės užtikrinti atitiktį MiCAR reikalavimams (pagal teikiamų kriptoturto paslaugų rūšį, veiklos modelį ir specifiką). Taigi, siekiant apsaugoti investuotojų į kriptoturtą ir kriptoturto paslaugų vartotojų interesus, su kriptoturtu susijusių paslaugų teikimas tampa licencijuojama veikla.

Kuo detaliau ir skaidriau kriptovaliutų verslas ir įvairių paslaugų teikėjai pristatys savo veiklos modelius, tuo licencijavimo procesas bus sklandesnis ir sėkmingesnis. Apie dokumentaciją, kuri būtina siekiant gauti veiklos leidimą, daugiau informacijos pateikiame čia.

Kriptovaliutų verslas įsigaliojus MiCA

Nėra abejonės, kad kriptovaliutų verslas ir, apskritai, kripto valiutų rinka, įsigaliojus naujam reguliavimui, pasikeis. Nors daugelis pasiruošimo etape esančių rinkos žaidėjų jau įvardija ne vieną iššūkį, inicijuoti pokyčiai bei aiškus veiklos licencijavimas yra dėl saugesnės bei patrauklesnės teisinės aplinkos kūrimo ir vartotojų teisių apsaugos – tiek investuotojams, tiek paslaugų teikėjams. Ką svarbu žinoti?

Pokyčiai: nuo verslo licencijavimo iki sustiprintos vartotojų apsaugos

Įsigaliojus MiCA, kripto valiutų rinka turėtų tapti saugesnė ir labiau stabili. Vieni pagrindinių pokyčių, kuriais numatyta to pasiekti:

 • kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos licencijavimas;
 • reguliacinių sistemų ir standartų suvienodinimas visose ES valstybėse narėse;
 • specifinėms veikloms taikomi reikalavimai, didinantys skaidrumą ir vartotojų apsaugą;
 • dėmesys rinkos integracijai siekiant sukurti stabilią ir saugią aplinką tiek investuotojams, tiek paslaugų teikėjams.

Reglamento nuostatomis siekiama sukurti geriau veikiančią rinką, kurioje būtų realu užtikrinti pinigų plovimo prevenciją bei saugią aplinką investuoti. Todėl visai nenuostabu, kad licencijavimo procesui besiruošiantys verslai pastebi sutapimų su mūsų šalyje galiojančiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (PPTFPĮ).

Kriptoturto paslaugų rūšys: 3 pagrindinės klasės pagal MiCA

Pagal MiCAR visos kriptoturto paslaugos yra skirstomos į 3 pagrindines klases. Skirtingoms klasėms priklausantiems verslams bus taikomi skirtingi licencijavimo reikalavimai – pagal šias klases verslai turės teikti tam tikras paslaugų rūšis ir turėti bent minimalų numatytą kapitalą. Ypač daug kalbama apie minimalaus kapitalo reikalavimus. Šie svyruoja nuo 50 000 iki 150 000 EUR.

1 kriptoturto paslaugų teikėjų klasė

CASP (Crypto-asset Service Provider), turintis veiklos leidimą teikti šias kriptoturto paslaugas:

 • pavedimų vykdymas klientų vardu;
 • kriptoturto platinimas;
 • kriptoturto pervedimo kliento vardu paslaugų teikimas;
 • su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu;
 • rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas ir (arba) kriptoturto portfelio valdymas.

Minimalus kapitalas – 50 000 EUR.

2 kriptoturto paslaugų teikėjų klasė

CASP (Crypto-asset Service Provider), turintis veiklos leidimą teikti 1 klasės ir šias kriptoturto paslaugas:

 • kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu;
 • kriptoturto keitimas į lėšas;
 • kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą.

Minimalus kapitalas – 125 000 EUR.

3 kriptoturto paslaugų teikėjų klasė

CASP (Crypto-asset Service Provider), turintis veiklos leidimą teikti 2 klasės kriptoturto paslaugas ir šią:

 • prekybos kriptoturtu platformos valdymas.

Minimalus kapitalas – 150 000 EUR.

Kaip pastebėjote, svarbus momentas – jei norima teikti 2 klasės kriptoturto paslaugas, reikia turėti leidimą teikti 1 klasei priskiriamas paslaugas. Atitinkamai, jei norima teikti 3 klasės paslaugas, reikia turėti leidimą teikti 2 klasės paslaugas ir užtikrinti atitiktį šioms veikloms taikomiems reikalavimams.

Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimas – esminiai reikalavimai verslams

Norėdamas gauti licenciją pagal MiCA, kriptovaliutų verslas turės atitikti skirtingus veiklos reikalavimus. Tuomet, kai jų yra išties daug, galime išskirti kelis esminius. CASP pagrindiniai veiklos reikalavimai, į kuriuos privaloma atsižvelgti kol įsigalios MiCA reglamentas, yra šie:

 1. Statusas: veiklos licenciją galės gauti tik juridinis asmuo arba kita įmonė, gavusi veiklos leidimą pagal MiCA.
 2. Registruota buveinė: verslas turi būti įsteigtas Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje, kurioje turi būti teikiama bent dalis CASP paslaugų.
 3. Valdymo organai: bent vienas iš valdymo organo narių turėtų būti ES rezidentas. Valdymo organo nariai privalo pasižymėti gera reputacija bei turėti užtektinai žinių ir kompetencijų, kad valdytų CASP.
 4. Akcininkai: jais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tačiau tiesiogiai ar netiesiogiai 10 ir daugiau proc. akcijų ir balsavimo teisių turintys akcininkai privalo būti geros reputacijos (jokių sąsajų su nusikalstama veikla, teistumo ar sąsajos su pinigų plovimo atvejais).
 5. Veiklos reikalavimai:
  • darbuotojai privalo turėti pakankamai žinių, įgūdžių bei patirties savo funkcijoms atlikti;
  • reikalingos aiškiai parengtos veiklos politikos ir procedūros, užtikrinama reguliari jų peržiūra;
  • turi būti užtikrintas veiklos tęstinumas ir reguliarus kriptoturto paslaugų teikimas;
  • su klientais verslas privalo elgtis ne tik profesionaliai, bet ir teisingai bei sąžiningai, siekti jų geriausių interesų;
  • verslas turi saugoti įrašus apie suteiktas paslaugas, veiklą, pavedimus ir sandorius.
 6. Minimalaus kapitalo reikalavimai: licencijos siekiantys verslai pagal MiCA reglamento paslaugų teikėjų klasę turi turėti minimalų 50 000–150 000 EUR kapitalą.

Nors dėl registruotos buveinės CASP taikomi konkretūs reikalavimai, tie, kurie kriptoturto paslaugas teiks tarpvalstybiniu mastu, neprivalės fiziškai būti priimančios valstybės narės teritorijoje.

Be šių esminių reikalavimų, taikomų visiems kriptoturto paslaugų teikėjams, MiCA reglamentas numato ir specifinius reikalavimus. Jie taikomi teikiant tam tikras su kriptoturtu susisijusių veiklų sąraše esančias paslaugas.

Teikiant ar planuojant teikti konkrečias su kriptoturtu susijusias paslaugas, svarbu pasidomėti papildomais reikalavimais specifinėms paslaugoms. Jie apima tiek veiklos vykdymo procesus, tiek klientų apsaugos užtikrinimą.

„Motieka ir Audzevičius“ finansų paslaugų ir atitikties teisininkų komanda aktyviai dalijasi patarimais, kaip būti žingsniu priekyje ir tinkamai pasiruošti licencijavimo procesui pagal savo veiklos modelį ir specifiką.

Koks kriptovaliutų verslas privalės užtikrinti atitiktį MiCA?

Taigi, MiCA reglamentui atitiktį užtikrinti turės visos įmonės, teikiančios su kriptoturtu susijusias paslaugas ES teritorijoje. Tai apima veiklos leidimo gavimą ir nustatytų taisyklių laikymąsi, siekiant užtikrinti skaidrumą, vartotojų apsaugą ir veiklos atsparumą bei stabilumą.

Vis dėlto, šiandien MiCA reglamentas daugiausia dėmesio skiria turtui, kuris:

 • yra laikomas finansinėmis priemonėmis;
 • yra susijęs su didele investavimo rizika.

Kam tiksliai galios virtualiųjų valiutų reguliavimas? Jis bus taikomas:

 • kriptoturto paslaugų teikėjams (angl. crypto-asset service provider) (CASP);
 • su turtu susietų žetonų (angl. asset-referenced tokens) (ART) emitentams;
 • elektroninių pinigų žetonų (angl. e-money tokens) emitentams (EMT).

Taigi, nuostatos neapima konkrečių kategorijų, pavyzdžiui, neinvesticinių žetonų (non-fungible tokens, arba NFT), kurie nėra naudojami investavimo tikslais, ir tam tikras naudas tinkle suteikiančių specifinių naudingumo žetonų (utility tokens), kurie nėra laikomi finansinėmis priemonėmis.

Kriptoturtas po MiCA – kaip reguliavimas paveiks kriptovaliutas?

Naujasis reguliavimas sukurtas taip, kad jį būtų galima pritaikyti prie dinamiškos kriptoturto rinkos, apimant platų tokio tipo turto spektrą. Įskaitant ir populiarias kriptovaliutas, ir potencialiai atsirasiančias kriptovaliutų rūšis. Reglamentu siekiama suderinti inovacijas su vartotojų apsauga ir rinkos stabilumu, o tai gali pakeisti prieinamo ir populiaraus skaitmeninio turto kraštovaizdį.

Netolimoje ateityje bus aišku, kaip reguliavimas paveiks kriptovaliutas. Tačiau jau dabar aišku, kad MiCA reglamentas gali daryti įtaką kriptovaliutų populiarumui ir galbūt net egzistavimui. Kriptoturtas, kuris neatitinka reikalavimų arba nepatenka į reguliavimo gairių taikymo sritį, gali susidurti su sunkumais, įskaitant ir ribotą prieigą prie Europos rinkos.

Jau dabar, dar net neįsigaliojus naujoms nuostatoms, įvairūs verslai susiduria su iššūkiais. Kriptoturto saugojimas, pervedimai, konsultacijos, didieji startuoliai fintech ir kriptovaliutos vaidmuo jiems – sričių daugybė. Tačiau dar pasiruošimo etape identifikuoti veiklos pritaikymo ar nustatyto minimalaus kapitalo iššūkiai gali padėti geriau pasiruošti momentui, kai MiCA reglamentas įsigalios.

Natūralu, kad anksčiau aiškios reguliacinės sistemos neturėjusioje rinkoje dabar daugeliui veikiančių verslų bus sudėtinga – padidės įmonių veiklos sąnaudos ir procesai turės atitikti griežtas saugumo gaires. Vis dėlto, reikia žvelgti į galutinį šio nuostatų rinkinio tikslą – saugesnę, stabilesnę ir patrauklesnę kripto rinką.

Jei kyla iššūkių ar papildomų klausimų, verta konsultuotis su mūsų teisininkais, kurie kasdien domisi kriptoturto rinkos reguliavimo aktualijomis ir padeda pasiruošti pokyčiams.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį